Prace zrealizowane dla przemysłu i innych instytucji
 1. Buliński Z. (kier.), Białecki R.,… Kruczek T., i in.: Badania właściwości materiałów termoprzewodzących. NB-241/RIE6/2017, 08/060/NB_17/0134, 2017-2019. 
 2. Kruczek T., Adamczyk W., Kozołub P.: Opracowanie wytycznych dotyczących realizacji pomiarów na stanowisku NDT TC. Praca naukowo-badawcza  NB-227/RIE-6/2013, Gliwice, 2013.
 3. Szlęk A., Kruczek T.: Wykonanie pomiarów termowizyjnych partii masywu ceramicznego baterii koksowniczej nr 1 oraz drzwi piecowych w Koksowni Przyjaźń wraz z opracowaniem wyników.
  Praca naukowo badawcza NB-20/RIE-6/2013, Gliwice, 2013.
 4. Białecki R., Kruczek T., Adamczyk W., Kozołub P.: Przyspieszenie działania urządzenia do pomiaru przewodności bloków węglowych.  Etap I:  Zrównoleglenie pomiarów i obliczeń. Etap II: Usprawnienie funkcjonalności obecnego kodu oraz badanie możliwości skrócenia czasu między błyskami.  Praca naukowo-badawcza NB-77/RIE-6/2012, Gliwice, 2012.
 5. Białecki R., Kruczek T., Adamczyk W., Kozołub P.: Opracowanie i zastosowanie nieniszczącej metody laserowego pomiaru przewodnictwa cieplnego dla amorficznych i grafitowych wielkogabarytowych bloków FL (Development and application of  non-destructive method of laser measurement of thermal conductivity for amorphous and graphite large-scale FL blocks)  . Praca NB-264/RIE-6/2010, 2010-2011.
 6. Białecki R., Kruczek T., Adamczyk W.: „ Badania nad możliwością zastosowania metody błysku laserowego do pomiaru właściwości cieplnych materiałów węglowych”. Praca NB-192/RIE-6/2009,  2009-2010.
 7. Białecki R., Kruczek T., Ryfa A., i in.: Metoda projektowania tarcz hamulcowych maszyn wyciągowych w aspekcie zwiększenia ich odporności cieplnej dla zwiększonych parametrów ruchowych- wydajnościowych górniczych wyciągów szybowych. Praca NB-175/RIE-6/2009, 2009-2011.
 8. Kruczek T.: Badania termowizyjne elektrofiltrów kotłów WP-70 (Thermovision examination of electrical precipitators of WP-70 type boilers).  Praca naukowo-badawcza, NB-65/RIE-6/2008.
 9. Szlęk A., Białecki R., Kruczek T., Klimanek, Piekarczyk W.,  A. Buczyński R.: Audyt układu wodno-parowego w EC Zduńska Wola (Energy audit of  water and steam systems in heat-and-power station Zduńska Wola ). Instytut Techniki Cieplnej, Praca NB-196/RIE-6/2008, 2008.
 10. Kruczek T., Zieliński Z.: Badania i analiza wpływu promieniowania gorących slabów na rozkład temperatury w szynach prądowych zasilających suwnice (Investigation and analysis of the thermal radiation of hot slabs on the temperature distribution in the current rail supplying the overhead crane). Praca badawcza zrealizowana dla Mittal Steel Poland, pierwotny zleceniodawca SMS-DEMAG AG Niemcy, NB-192/RIE-6/2007, ITC, Gliwice, 2007.
 11. Białecki R., Kruczek T.,  Sachajdak A., Zieliński Z.: Badania i analiza zmienności rozkładów temperatury w elementach konstrukcyjnych hali przemysłowej do składowania gorących wlewków z ciągłego odlewania stali (Investigation and analysis of the temperature distribution in construction elements of the storage yard hall of hot slabs from continuous casting). Praca NB zrealizowana dla Mittal Steel Poland, pierwotny zleceniodawca SMS-DEMAG AG Niemcy, NB-124/RIE-6/2007, ITC, Gliwice, 2007.
 12. Kruczek T. (kier. pracy), Białecki R., Sachajdak A., Zieliński Z.: Badania i analiza zmienności rozkładów temperatury w elementach konstrukcyjnych hali przemysłowej do składowania gorących wlewków z ciągłego odlewania stali. Praca NB zrealizowana dla Mittal Steel Poland, pierwotny zleceniodawca SMS-DEMAG AG Niemcy, NB-132/RIE-6/2007, ITC, Gliwice, 2007.
 13. Kruczek T., Kozioł J.: Badania strat ciepła w rurociągach ciepłowniczych i parowych w firmie LOTOS Jasło S.A. (Evaluation of heat losses in heat and steam pipelines in  company LOTOS Jasło Ltd). Praca NB-65/RIE-6/2006, ITC, Gliwice
 14. Składzień J., Kruczek T., Goc W., Przygrodzki M.: Ocena ekspercka wskazująca możliwości działań racjonalizujących zużycie energii dla BOC Gazy Sp. z o.o. Zakład w Głogowie (Expert evaluation of possibilities of energy consumption rationalization in BOC Gases Ltd, Factory in Głogów). Praca NB-53/RE-1/2006. ITC-IEiSU Politechniki Śląskiej, 2006.
 15. Kruczek T., Bury T.: Badania termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie PEC Gliwice Sp. z o.o., (Thermovision inspection of electrical installations in PEC Gliwice, Ltd),  ITC, Praca NB-66/RIE-6/2006.
 16. Kruczek T., Kozioł J., Banasiak K.: Badania możliwości schładzania gazów poprocesowych z elektrycznego pieca łukowego w chłodnicy powietrznej szpilkowej i wodnej (Investigation of the possibilities of cooling process gases from EAF in water and air hair-pin cooler). Praca naukowo-badawcza NB-151/RIE-6/2005 wykonana na zlecenie firmy FERROSTAL Łabędy Sp. z o.o., ul. Zawadzkiego 26, 44-109 Gliwice,
 17. Kozioł J., Kruczek T., Odlanicki-Poczobut T. i inni: Badania nad możliwościami ograniczenia strat ciepła z rurociągów parowych i wodnych w Energetyce Dwory sp. z.o.o. (Investigations of the possibilities of heat losses reduction from water and steam pipelines in company Energetyka Dwory Ltd). ITC-Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych CKI Rybnik, Praca naukowo-badawcza NB-52/RJP-1/2005.
 18. Kruczek T., Szczygieł I.: Badania strat ciepła z magistrali ciepłowniczej DN600 i DN500 (Investigation of theheat losses from the main pipelines DN500 and DN600). Praca NB-58/RIE-6/2005 wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej sp.z.o.o., Czechowice-Dziedzice, ITC, 2005.
 19. Klimpel A., Lisiecki A., Janicki D., Kruczek T., i in.: Badania procesu zużycia rolek rozwłókniarki lawy bazaltowej oraz badania odporności na zużycie wybranych stopów (Investigation of the destruction process of basalt lava defibrator rollers and investigation of destruction resistance of selected alloys). Praca NB-179/RMT-5/2005.
 20. Kozioł J., Kruczek T., Gazda W., Banasiak K. i in.: Biznesplan dotyczący inwestycji modernizacyjnej łukowo-oporowych pieców elektrycznych Piecowni IV Huty Łaziska SA w celu odzysku ciepła odpadowego (Biznesplan dealing with modernisation of arc-resistance furnaces in company Huta Łaziska Ltd for recovering waste heat). ITC-Huta Łaziska, 2004.
 21. Kruczek T.: Badanie izolacyjności cieplnej sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyczno-Mechanicznego ENERGETYK sp. zoo. w Żychlinie (Inspection of thermal insulation quality of heat pipelines in factory Zakład Energetyczno-Mechaniczny ENERGETYK sp. zoo. w Żychlinie). Praca badawcza wykonana na zlecenie w/w zakładu w ramach pracy realizowanej przez OBRGE w Katowicach, marzec, 2004.
 22. Kruczek T., Ksiądz A., Otręba H.: Kompleksowe badania termowizyjne rozdzielni 110kV GSZ2 w Hucie Łaziska S.A.  Complex thermovision inspection of the station 110kV in the factory Huta Łaziska. Praca badawcza, ITC, NB-38/RIE-6/2003.
 23. Ziębik A., Kozioł J., Kruczek T., Gazda W., Brzyski K., Serafin L., Mosiężny S.: Analiza gospodarki energetycznej i badania wybranych procesów energo-technologicznych w Hucie Łaziska w celu określenia możliwości i kierunków racjonalizacji w zużyciu energii. Cz.1. Analiza gospodarki cieplnej. Analysis of the energy management and investigation of selected energy and technological processes in Plant Łaziska for the determination of possibilities and directions of the rationalization of energy consumption.  ITC, 2001.
 24. Rudnicki Z., Kruczek T.,  Sachajdak A.: Badania emisyjności blachy przed ocynkowaniem oraz warunków wymiany ciepła w piecu technologicznym z atmosferą ochronną.The investigation of the emissivity of the sheet before zinc coating and conditions of heat transfer inside the technological furnace with protective atmosphere. NB-249/RIE-6/99, ITC, Gliwice, 2000.
 25. Kruczek T.: Zagadnienia energetyczne w modelowaniu procesów cieplnych występujących przy produkcji spieku wielkopiecowego, Energy problems in the modeling of thermal processes occurring in the technology of sinter production. BW-449/RIE-6/2000
 26. Kruczek T., Ksiądz A.: Badania termowizyjne temperatury ścian wybranych budynków Politechniki Śląskiej, Thermovision inspection of the selected building walls of the Silesian University of Technology. Gliwice, 2001-02, BW-529/RIE0/2001
 27. Kozioł J., Kruczek T., Gazda W., Wystemp E.: Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej. Utilization of the industrial waste energy. Grant KBN, 8T10B 01418, 2000-02, PBU-3/RIE-6/00
 28. Ziębik A., Kruczek T., Fic A., Kozioł J., Gazda W.: Badanie i ocena instalacji chłodzenia wyparkowego pieca elektrycznego nr 4 w Hucie Ostrowiec.  Examination and evaluation of the evaporation cooling installation at electric arc furnace No 4 in Steel Plant Huta Ostrowiec. NB-104/RIE-6/99, Gliwice, 1999.
 29. 1. Ziębik A., Szargut J., Kostowski E., Kruczek T., Kucypera S., Rusinowski H., Stanek W., Szega M., Szymczyk J.: Badania nad  doskonaleniem procesów oraz systemów przemysłowej i komunalnej energetyki cieplnej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska (Research on  improvement of energy processes and systems with taking into consideration aspects of environment protection). BK-297/RIE-6/99, ITC, 1999.
 30. Kruczek T.: Analiza energetyczna procesu spiekania rud żelaza (Energy analysis of iron ores sintering process) . BW-509/RIE-6/99
 31. Ziębik A., Szargut J., Kostowski E., Kozioł J. Kruczek T., Stanek W., Szega M.: Zagadnienia inżynierii energetycznej (Problems of  energy engineering),  (w tym rozdział: Aspekty energetyczne zapalania mieszanki w piecach zapłonowych- Energy aspects of sinter-mix ignition).  BW-550/RIE-6/98, ITC, Gliwice, 1998.  
 32. Ziębik A., Szargut J., Kostowski E., Kozioł J. Kruczek T., Szega M., Rusinowski H.: Badania nad doskonaleniem procesów oraz systemów  przemysłowej i komunalnej energetyki cieplnej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska (Research on improvement of industrial and  municipal energy processes and systems with environmental protection aspects). BK-278/RIE-6/98, ITC, 1998.  
 33. Ziębik A., Szargut J. Kruczek T., Szega M., Rusinowski H.: Zagadnienia inżynierii energetycznej z uwzględnieniem aspektów  ekologicznych, w tym: Opracowanie metodyki badań w zakresie wybranych problemów inżynierii energetycznej. Problems of the energy engineering  with considering ecological aspects.  BW-508/RIE-6/97, ITC, 1997.  
 34. Ziębik A., Kruczek T., Kostowski E., Kucypera S., Rusinowski H., Szargut J., Szega M., Szymczyk J.: Badania nad doskonaleniem  procesów i systemów energetyki cieplnej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska. Thermal energy systems and processes research with the  environmental aspects consideration. BK-282/RIE-6/97, ITC, 1997.  
 35. Kozioł J., Ziębik A., Kruczek T., Wystemp E., i in.: Zbadanie możliwości i opłacalności modernizacji gospodarki parą 0,8 MPa w Hucie   Katowice. Technical and economical evaluation of modernization of the consumption and production systems of steam 0.8MPa in ironworks Huta  Katowice. NB-119/RIE-6/95, ITC, Gliwice,1996.  
 36. Ziębik A., Kruczek T., Rusinowski H., Szargut J., Szega M.: Zagadnienia inżynierii energetycznej z uwzględnieniem aspektów  ekologicznych, w tym: Analiza procesu chłodzenia spieku wielkopiecowego. Problems of the energy engineering with considering ecological  aspects. BW-488/RIE-6/96.  
 37. Ziębik A., Kruczek T., Rusinowski H., Szargut J., Szega M.: Analiza procesów i systemów przemysłowej energetyki cieplnej z   uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska. Analysis of the industrial thermal processes and systems with the considering of environmental  aspects. BK-292/RIE-6/96, ITC, 1996.  
 38. Szega M., Kruczek T., Rusinowski H., Ziębik A.: Analiza efektów energetycznych wdmuchiwania do wielkiego pieca gorących gazów  redukcyjnych uzyskanych z procesu konwersji z zastosowaniem zawracanego gazu wielkopiecowego. Projekt badawczy KBN nr 9 S603 014 07, ITC,  Gliwice, 1994-96.  
 39. Kruczek T.(Kierownik grantu), Nowak A., Szargut J., Wilk R.: Badania efektów energetycznych zastosowania odpadowych nośników   energetycznych w procesie spiekania rud żelaza.  Investigations of the Energy Effects of Waste Energy Carriers Applying in the Sintering  Process of Iron Ores. PBU-10/RIE-6/94, ITC, 1994-96.  
 40. Ziębik A., Szargut J., Kozioł J., Kostowski E., Kruczek T., Szega M., i in.: Zagadnienia inżynierii energetycznej z uwzględnieniem  aspektów ekologicznych.  The Problems of Energy Engineering and Environmental Protection. BW-551/RIE-6/95, ITC, 1995.  
 41. Ziębik A., Szargut J., Kruczek T., Rusinowski H., Szega M.: Badania nad doskonaleniem procesów i systemów przemysłowej energetyki  cieplnej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.  Investigations concerning the improvement processes and systems of industrial thermal  energetics with taking into consideration the aspects of environmental protection. BK-292/RIE-6/95, ITC, 1995.  
 42. Białecki A. R., Kruczek T.: Obliczanie strat ciśnienia i rozkładu temperatury w rurociągach parowych (temat w pracy: Wybrane   zagadnienia techniki cieplnej),  A Calculation of the Pressure Losses and Temperature Distribution in Steam Pipelines. BW-59/RIE-6/94, ITC,  1994. 
 43. Ziębik A., Szargut J., Kruczek T., Szega M. i in.: Badania nad doskonaleniem procesów i systemów przemysłowej energetyki cieplnej z  uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,  An Improvement of the Processes and Systems of the Thermal Industrial Energetics Taking into  Consideration the Protection of the Environment. BK-56/RIE-6/94, ITC, 1994. 
 44. Ziębik A., Kruczek T., Szega M., i in.: Optymalizacja procesu opalania pieca anodowego nr 3 w Hucie Miedzi Głogów I w kontekście  zmiany palników.  Optimization of the Fire Process in the Anode Furnace No 3 after Change the Burners in Copper Plant Głogów I.  NB-53/RIE-6/94, ITC, 1994.  
 45. Rudnicki Z., Kruczek T., Nowak A.: Modelowanie procesów cieplnych w piecach grzejnych za pomocą metod komputerowych i   eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem radiacyjnej wymiany ciepła.  Modelling of the Thermal Processes in the Heat Furnaces - Mainly  of Radiation Heat Transfer by Means of the Numerical and Experimental Methods. BK-675/RME-3/93, ITC, 1993. 
 46. Kruczek T.: Badania procesu nagrzewania i chłodzenia warstwy materiałów ziarnistych.  Investigations of the Heating and Cooling  Process of the Granular Bed. BW-370/RME-3/93, ITC, 1993.  
 47. Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kozioł J., Kurpisz K., Kruczek T., i in.: Analiza termodynamiczna urządzeń i systemów   wykorzystania przemysłowej energii odpadowej.  Thermodynamic Analysis of the Equipment and Systems of Industrial Waste-Energy Recovery Taking  into Consideration Ecological Aspects. Projekt badawczy KBN Nr 3 0488 91 01, PBU-248/RME-3/91, ITC, 1991-93.  
 48. Kruczek T.: Modelowanie nieustalonych pól temperatury przy przepływie gazu przez złoże materiału ziarnistego.  Modelling of the Transient Temperature Field in the Gas Flowing Through the Granular Bed. temat cząstkowy w BW-750/RME-3/92, ITC, 1992.  
 49.  Kruczek T.: Opracowanie projektu stanowiska do badania radiacyjnej wymiany ciepła w piecu laboratoryjnym, (temat w Modelowanie  procesów radiacyjnej wymiany ciepła w piecach grzejnych).  A Project of the Test Stand for the Investigation of Radiation Heat Transfer in the Laboratory Furnace. BK /RME-3/92, ITC, 1992. 
 50. Kruczek T.: Stanowisko do badania składu spalin i wzorcowania analizatorów, (temat w Komputerowe systemy zbierania i przetwarzania  danych pomiarowych do badania procesów cieplnych). Equipment for the Investigation of Flue Gas Composition and Testing of the Gas Analyzers.  BK /RME-3/92, ITC, 1992.  
 51. Rudnicki Z., Nadziakiewicz J., Nowak A., Kruczek T.: Matematyczne modelowanie procesów cieplnych w piecach przemysłowych.  A  Mathematical Modelling of Thermal Processes in the Industry Furnaces. BK-389/RME-3/91, ITC, 1991.  
 52. Kruczek T.: Analiza wpływu udziału tlenu w gazie na przebieg spalania koksiku w procesie spiekania rud, (w Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kozioł J., Kurpisz K., Kruczek T., i in.: Analiza termodynamiczna urządzeń i systemów wykorzystania przemysłowej energii  odpadowej z uwzględnieniem wpływu na ochronę środowiska)  An Analysis of the Influence of Oxygen Content in Flue Gases on the Combustion of Coke Breeze in the Sintering Process. In Report:  Thermodynamic Analysis of the Equipment and Systems of Industrial Waste-Recovery Taking  into Consideration its Influence on Environment Protection. G-561/RME-3/91, ITC, 1991.  
 53. Kruczek T.: Analiza procesu podsuszania mieszanki spiekalniczej za pomocą spalin z gazu wielkopiecowego (w Szargut J., Ziębik A.,  Składzień J., Kozioł J., Kurpisz K., Kruczek T., i in.: Analiza termodynamiczna urządzeń i systemów wykorzystania przemysłowej energii odpadowej).  An Analysis of Sinter-Mix Drying by Means of Flue Gases from Blast-Furnace Gas. In Report: Szargut J., Ziębik A., Składzień J.,  Kozioł J., Kruczek T., et al.: Thermodynamic Analysis of the Equipment and Systems of Industrial Waste-Energy Recovery Taking into  Consideration Ecological Aspects. Projekt badawczy KBN, PBU-248/RME-3/91, ITC, 1991.  
 54. Kruczek T.: Analiza energetyczna układów odzyskiwania energii odpadowej oraz wybranych zjawisk zachodzących w procesie produkcji   spieku, (w Szargut J., Ziębik A., i in.: Analiza termodynamiczna i optymalizacja wybranych urządzeń oraz systemów odzyskiwania fizycznej  energii odpadowej w przemyśle).  Energy Analysis of the Recovering Systems of Waste Energy and Phenomena of the Sintering Process. In Report:  Szargut J., Ziębik A.,...et al.: Thermodynamic Analysis and the Optimization of Selected Equipment and Systems of Physical Waste Energy  Recovery in Industry. CPBP 02.22, NB-164/RME-3/87, ITC, 1990.  
 55. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T.,Szega M.: Analiza termodynamiczna procesu wielkopiecowego z wdmuchiwaniem czynników paliwowo-redukcyjnych do garu i szybu wielkiego pieca (w Analiza termodynamiczna i optymalizacyjna podwyższenia parametrów dmuchu oraz dodatku zastępczych czynników paliwowo-redukcyjnych w procesie wielkopiecowym), Thermodynamic Analysis and Optimization of the Increasing of Blast Parameters and Addition of Reductive Species in the Blast-Furnace Process. Praca NB-182/RME-3/87, CPBP 02.22, ITC, Gliwice, 1989.  
 56. Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kozioł J., Kurpisz K., Kruczek T., Majza E., Hanuszkiewicz-Drapała M., Rokita M., Sierant  M.,  Szega M., Wilk  K.:.: Analiza termodynamiczna i optymalizacja wybranych urządzeń oraz systemów odzyskiwania fizycznej energii odpadowej w przemyśle. Thermodynamic Analysis and Optimization of Selected Equipments and Systems for Physical Waste Energy Recovery in Industry. Praca NB-164/RME-3/87, CPBP 02.22,  ITC, Gliwice, 1987-89.  
 57. Szargut J., Ziębik A., Cwynar L., Krupa M.,...Kruczek T., Rusinowski H.: Zastosowanie podgrzewaczy autonomicznych gazu gardzielowego przed kotłami wielopaliwowymi elektrociepłowni w Hucie Miedzi Głogów I,  Application of the Autonomous Preheaters of the Throat Gas Before the Multi-Fuel Boilers of the Thermal-Electric Power Station. Praca NB-86/RME-3/89, CPBR 2.2, ITC, Gliwice, 1989.   
 58. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T.: Porównanie efektów zmniejszenia energochłonności procesu wielkopiecowego w wyniku zastosowania paliw zastępczych dostępnych w warunkach krajowych. A Comparison of the Energy Consumption in Blast-Furnace Processes as a Result of Auxiliary Fuels Implementation. CPBP 02.22, NB-182/RME-3/87, ITC, 1988.    
 59. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T., Rusinowski H.: Analiza zmienności stanu cieplnego pieca w czasie kampanii dla określenia właściwych okresów międzyremontowych na przykładzie wybranego pieca anodowego obrotowego. Analysis of Variation of the Furnace Thermal State During Furnace Campaign for Estimation of Optimal Time Between Overhauls for Selected Rotary Furnace. Praca NB-129/RME-3/88, CPBR 2.2, ITC, Gliwice, 1988.      
 60. Ziębik A., Kruczek T.: Algorytmy indywidualne doboru optymalnych mocy i wydajności nominalnych urządzeń energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrociepłowni przemysłowej, Individual Algorithms for Power and Productivity Matching of Energy Equipments Especially for Thermal Electric Industrial Power Station. CPBP 02.18, ITC, Gliwice, 1988.     
 61. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T.: Analiza termodynamiczna i optymalizacyjna podwyższenia parametrów dmuchu oraz dodatku zastępczych czynników paliwowo-redukcyjnych w procesie wielkopiecowym, Etap 1: Doskonalenie teoretyczno-empirycznej metody analizy termodynamicznej dla oceny efektów energetycznych podwyższenia parametrów dmuchu i dodatku czynników paliwowo-redukcyjnych w procesie wielkopiecowym,  Thermodynamic Analysis and Optimization of the Blast Parameters Increasing and Addition of Reductive Species in the Blast Furnace Process, Part 1. CPBP 02.22, Praca NB-182/RME-3/87, ITC, Gliwice, 1987.   
 62. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T. Rusinowski H.: Ocena rezerw i zasobów energii odpadowej dla pieców obrotowych na przykładzie wybranego pieca w Hucie Miedzi Głogów II,  Estimation of the Reserves of Fuel Consumption and Resources of Waste-Energy  for Rotary Furnace in Copper Plant Głogow II. CPBR 2.2, ITC, Gliwice, 1987.      
 63. Szargut J., Ziębik A., Rusinowski H., Kruczek T.: Ocena rezerw i zasobów energii odpadowej na wytypowanym do zabudowy kotła odzyskowego piecu anadowym w Hucie Miedzi Głogów II, Estimation of the Reserves of Fuel Consumption and Resources of Waste Energy for an Anode Furnace with a Waste Heat Boiler being Planned in Copper Plant Głogów II. Praca NB-366/RME-3/86, CPBR 02.02, ITC, Gliwice, 1986.    
 64. Ziębik A., Kruczek T., Rusinowski H., Czernecki J., Miczkowski Z.: Określenie i weryfikacja parametrów procesu rafinacji miedzi w piecu anadowym w aspekcie utylizacji energii odpadowej w kotle odzyskowym, Determination and Verification of Parameters of Copper Refining Process in the Anode Furnace for Utilization of Waste Energy in the Waste Heat Boiler. CPBR 02.02, ITC-Instytut Metali Nieżelaznych,  Gliwice, 1986.     
 65. Szargut J., Ziębik A., Majza E., Kozioł J., Kruczek T.: Badania kompleksowe nad wykorzystaniem rezerw w zuzyciu energii oraz zasobów energii odpadowej w hutnictwie żelaza,  Complex Investigation on Utilization of Energy Reserves and Waste-Energy Resources in Iron and Steel Industry. Praca NB wykonana w ramach programu CPBP 02.08, ITC, Gliwice, 1986.    
 66. Szargut J., Ziębik A., Fic A., Kruczek T., Majza E.: Kompleksowa analiza dotycząca zasobów i sposobów wykorzystania energii odpadowej w Hucie Miedzi Głogów I, Etap 2: Analiza możliwości poprawy gospodarki cieplnej na drodze nieinwestycyjnych oraz przedsięwzięć związanych z inwestycjami na urządzenia odzyskowe energii odpadowej, Analysis of the Possibilities of the Non-Investment and Investment Energy Management Improvement and Utilization of the Waste-Energy in Copper Plant Głogów I, Part 2,. ITC, Praca wykonana w ramach programu PR-2, Gliwice, 1985.  
 67. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T.: Analiza kompleksowa wpływu różnych metod intensyfikacji procesu wielkopiecowego na wskaźniki energetyczne, Etap E, Complex Analysis of the Different Intensifying Methods of the Blast-Furnace Process on the Energy Characteristics, Part E. Praca NB zrealizowana w ramach programu PR-8, zlec. OBR Gospodarki Energetycznej w Katowicach, Gliwice, ITC, 1985.    
 68. Ziębik A., Fic A., Kruczek T., Kostowski E., Kozioł J., Majza E.: Kompleksowa analiza dotycząca zasobów I sposobów wykorzystania energii odpadowej w Hucie Miedzi Głogów I, Etap 1: Ocena aktualnych zasobów energii odpadowej w Hucie miedzi Głogów I, Estimation of the Waste-Energy Resources in Copper Plant Głogów I, Part 1. ITC, Praca wykonana w ramach programu PR-2, Gliwice, 1984.   
 69. Szargut J., Ziębik A., Kruczek T.: Ocena wpływu podwyższonego ciśnienia dmuchu na wskaźniki energetyczne procesu wielkopiecowego, Etap D,  Influence of the High Blast Pressure on the Energy Characteristics of the Blast Furnace Process, Part D. Praca NB zrealizowana w ramach programu PR-8, zlec. OBR Gospodarki Energetycznej w Katowicach, Gliwice, ITC, 1984.   
 70. Szargut J., Kozioł J.,.Kurpisz K., Majza E., Rusinowski H., Składzień J., Fic A., Kruczek T.,: Opracowanie optymalnych założeń projektowo-konstrukcyjnych wybranych urz ądzeń do odzysku energii odpadowej (Elaboration of the Optimum Brief Foredesign of the Installations for Waste-Energy Utilization). Praca NB zrealizowana w ramach programu PR-8, zlec. OBR Gospodarki Energetycznej w Katowicach, Gliwice, ITC, 1984, 1985.    
 71. Szargut J., Ziębik A., Rusinowski H.,  Kruczek T., Madeja M.: Opracowanie metod obliczeniowych i programów na EMC w zakresie oceny efektów energetycznych intensyfikacji procesu wielkopiecowego, Development of the methods and computer programs for estimation of the energy effects of the blast-furnace process intensification, (w tym: Wpływ temperatury dmuchu, wzbogacania tlenem i wdmuchiwania paliw zastępczych na wskaźniki energetyczne procesu wielkopiecowego, Etapy B, C;  Influence of the Blast Temperature, Oxygen Enrichment and Injection of the Auxiliary Fuel on the Energy Characteristics of the Blast-Furnace Process, Parts B, C),  Praca NB zrealizowana w ramach programu PR-8, zlec. OBR Gospodarki Energetycznej w Katowicach,  Gliwice, ITC, 1982, 1983.     
 72. Szargut J., Kozioł J., Składzień J., Fic A., Rusinowski H., Kruczek T.: Ocena gospodarek energetycznych w Hucie 1-go Maja. Evaluation of the Energy Management Sectors of Steel Plant  Huta 1-go Maja. ITC, Gliwice, Etap 1,2,3, 1979, 1980, 1981.