Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekty międzynarodowe
 • Białecki R., Kruczek T., Adamczyk W.: Nieniszcząca metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych. Projekt badawczy NCN nr 2013/11/B/ST8/00268, PBU/22/RIE6/2014-ITC, konkurs OPUS6, panel ST8, okres realizacji 01.10.2014- 30.09.2017.
 • Kruczek T. (Kierownik projektu), Fic A., Nowak A., Sachajdak A.: Badania nad wyznaczaniem strat ciepła z rurociągów napowietrznych w oparciu o  wyniki pomiarów termowizyjnych (Research on determination of heat losses from overhead pipelines on the basis of  thermovision measurement  results). Projekt badawczy własny Nr 3117/B/T02/2008/35, PBU-67/RIE-6/2008, 2008-2011.
 • Składzień J., Bury T., Kruczek T., i in.: Eksperymentalno-obliczeniowe analizy cieplno-przepływowe ożebrowanych, krzyżowoprądowych wymienników ciepła z nierównomiernym przepływem czynników, Projekt badawczy własny, nr N N512 458836, 2009-2011.
 • Składzień J., Kruczek T., Bury T., Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Sachajdak A.: Analiza wpływu nierównomiernego nadmuchu powietrza na efekty termodynamiczne  działania krzyżowoprądowej ożebrowanej chłodnicy cieczy. Projekt badawczy MNiI, 3 T10B 062 29, ITC, 2006-2008.
 • Szczygieł I., Skorek J., Fic A., Kruczek T., Sachajdak A.: Zastosowanie metod odwrotnych rozwiązywania wybranych zagadnień konwekcyjno-dyfuzyjnych ze zmianą fazy do identyfikacji warunków brzegowych na przykładzie zjawisk metalurgicznych zachodzących podczas napawania cermetali i ciągłego odlewania metali. Projekt badawczy  3 T10B 046 28, 2005-2007.
 • Kozioł J., Kruczek T., Gazda W., Wystemp E.: Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej. Grant KBN, 2000-02,8T10B 01418, PBU-3/RIE-6/00
 • Fukushima N., Maruyama S., Konishi J., Usui K., Nozawa S., Kruczek T. i in.: Energy Audit in Steel Plant Huta Łabędy, Gliwice, Poland. Opracowanie wykonane w ramach japońsko-polskiego projektu The Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland, Energy Conservation Center, Tokyo, Japan – ITC, Gliwice, Poland, 1997.
 • Fukushima N., Maruyama S., Konishi J., Usui K., Nozawa S., Kruczek T. i in.: Energy Audit in Steel Plant Huta Ostrowiec, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland. Opracowanie wykonane w ramach japońsko-polskiego projektu The Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland, Energy Conservation Center, Tokyo, Japan – ITC, Gliwice, Poland, 1997.
 • Fukushima N., Maruyama S., Konishi J., Usui K., Nozawa S., Kruczek T. i in.: Energy Audit in Chemical Plant POCH, Gliwice, Poland. Opracowanie wykonane w ramach japońsko-polskiego projektu The Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland, Energy Conservation Center, Tokyo, Japan – ITC, Gliwice, Poland, 1997.
 • Fukushima N., Miyake M., Konishi J., Sugimoto T.,Kato M., Kruczek T. i in.: Energy Audit in Chemical Plant Blachownia, Blachownia, Poland. Opracowanie wykonane w ramach japońsko-polskiego projektu The Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland, Energy Conservation Center, Tokyo, Japan – ITC, Gliwice, Poland, 1997. 
 • Fukushima N., Maruyama S., Konishi J., Kruczek T. i in.: Energy Audit in the Factory of Fittings - Radom, Radom, Poland. Opracowanie wykonane w ramach japońsko-polskiego projektu The Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland, Energy Conservation Center, Tokyo, Japan – ITC, Gliwice, Poland, 1998. 
 • Kruczek T.(Kierownik grantu), Nowak A., Szargut J., Wilk R.: Badania efektów energetycznych zastosowania odpadowych nośników energetycznych w procesie spiekania rud żelaza.  Projekt KBN- 9 S603 053 06, PBU-10/RIE-6/94, ITC, 1994-96. 
 • Szega M., Kruczek T., Rusinowski H., Ziębik A.: Analiza efektów energetycznych wdmuchiwania do wielkiego pieca gorących gazów redukcyjnych uzyskanych z procesu konwersji z zastosowaniem zawracanego gazu wielkopiecowego. Projekt badawczy KBN nr 9 S603 014 07, ITC, Gliwice, 1994-96.
 • Szargut J., Ziębik A., Składzień J., Kozioł J., Kurpisz K., Kruczek T., Rusinowski H., Hanuszkiewicz Drapała M., Wilk K., SzegaM., Szczygieł I., Krawiec G.: Analiza  termodynamiczna  urządzeń i systemów wykorzystania przemysłowej energii odpadowej, Projekt badawczy nr 3 0488 91 01 finansowany przez KBN, ITC, Gliwice 1991-93. 
 • Lindgren U. (AF Energikonsult), Kruczek T., Klimek H., Maksimores N., Mizevas V., Porebitskaya E., i in.: Energy Audit of the Heat Distribution Station in the Tire Rubber Factory in Trelleborg (Szwecja).  praca wykonana w ramach stażu „Energy Conservation in Industry w AF Energikonsult AB”, Malmö, Sweden, 1996.
 • Program Tempus Structural Joint European Project S JEP-07397-94, 1995-97 - udział w realizacji projektu. 
 • Program Tempus Structural Joint European Project JEP-12008-97 - Environmental impact of energy sector and monitoring, 1998-2000, - udział w realizacji projektu.