Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. Jełowicki A., Kruczek T., Nadziakiewicz J.,  Szczygieł I., Szega M., Szymczyk J., Wystemp E.: Laboratorium techniki cieplnej, Instrukcje laboratoryjne, Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1853, Gliwice, 1995. Laboratory of Thermal Engineering. Guide for laboratory tests. Publ. Technical University of Silesia, No 1853, Gliwice 1995.
 2. Kruczek T.: Comparison of internal and external models describing influence of main measurement parameters on thermovision measurement result. Praca zbiorowa monograf. (Eds. Bury t., Szlęk A.): Współczesne  problemy termodynamiki. Wyd. Instytutu Techniki Cieplnej, Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2017, pp. 1231-1242.
 3. Kowalczyk P., Kruczek G., Kruczek T., Szczygieł I.: Badanie pokryć termoizolacyjnych z zastosowaniem stykowych i bezstykowych metod pomiaru temperatury powierzchni. Rozdz. w pracy zbior. red. Werle S.: Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji,  Instytut Techniki Cieplnej Pol. Śląskiej, Gliwice, 2016, s. 54-71.
 4. Kruczek T., Sachajdak A.: Analiza i modelowanie nieustalonej wymiany ciepła na zewnętrznej powierzchni napowietrznego rurociągu cieplnego. Rozdział w monografii, red. Smusz Robert: Termodynamika i Wymiana Ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych, Oficyna Wydawnicza Polit. Rzeszowskiej, Rzeszów, 2014, s.255-271.
 5. Szelejewski F., Adamczyk W., Kozołub P., Kruczek T., Białecki R.: Wykorzystanie metod numerycznych do wyznaczania strat ciepła w trakcie pomiaru przewodności cieplnej bloków węglowych. Rozdział w monografii, red. Werle S.: Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, ITC, Gliwice, 2013, s.227-236.
 6. Kowal L.,  Turewicz K., Helmrich Piotr, Nyga Karol, Kruczek T., Żołnierz M.: Badania odporności cieplnej hamulców maszyn wyciągowych-zakres prowadzonych prac w ramach projektu. Monografia, Praca Zbiorowa,  "Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie", Red. naukowa Prof. Andrzej Tytko AHG, Prof. Marian Wójcik AGH, Wyd. Centrum Badań  i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp.z o.o., Lędziny, 2011.
 
Patents and applications/Patenty i zgłoszenia patentowe 

 

 1. Method for measuring thermal conductivityMethod for measuring thermal conductivity-abstract 
 2. Sposób wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej próbki materiału stałego anizotropowego o dowolnym kształcie metodą równoczesnego wielokierunkowego pobudzenia cieplnego; UPRP  PAT.227020
 3. Stanowisko i sposób do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej próbki materiału stałego o nieregularnym kształcie oraz materiału warstwy pokrycia ochronnego; UPRP PAT.227017
 4. Sposób bezdotykowego pomiaru temperatury będącej poza zakresem pomiarowymprzyrządu, zwłaszcza kamery termowizyjnej; UPRP PAT.232921

 

Journal papers/Artykuły w czasopismach

 

 1. Kruczek T.: Analysis of the Influence of Transient State of the Overhead Pipeline Placed in an Open Air Space on the Accuracy of its Insulation Assessment Based on the Results of Outer Shell Thermovision Diagnostics. Journal of Energy Resources Technology ASME, vol. 142, Feb., 2020, pp.022901-1÷022901-15, DOI: 10.1115/1.4044808 

 2. Kruczek T.: Method of measurement of low sky temperature using infrared camera. Measurement Automation Monitoring, vol.65, No 1, 2019, pp. 11-14.

 3. Adamczyk W., P., Kruczek T., Moskal G.,  Białecki R.,A.:  Nondestructive technique of measuring heat conductivity of thermal barrier coatings. International Journal  of Heat and Mass Transfer,  2017 vol. 111, s. 442-450, bibliogr. 33 poz.,  https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.03.126  
 4. Fidali M., Kruczek T., Kurpiński M.: Evaluation of selected  thermal properties of components  of bonded joint for purposes of active thermography. Measurement Automation Monitoring, vol. 63, No 3, 2017, pp. 102-106.
 5. Kruczek T., Szczygieł I., Kruczek G., Kowalczyk P.: Comparative assessment  of heat insulation properties  of thermal resistant paints with use of infrared camera. Measurement Automation Monitoring, vol. 63, No 3, 2017, pp. 98-101.  
 6. Adamczyk W., P., Białecki R.,A., Kruczek T.: Measuring thermal conductivity tensor of orthotropic solid bodies. Measurement, vol. 101, 2017, pp. 93-102, http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2017.01.023  
 7. Kruczek T.: Osobliwości występujące przy termowizyjnych badaniach obiektów chłodniczych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, 2017 nr 4, s. 82-85, bibliogr. 6 poz. 
 8. Kruczek T., Adamczyk W., Kruczek G.: Use of Matlab Package for External Local Calibration of IR Camera with Microbolometric FPA Detector. Measurement Automation Monitoring, vol. 62, No 10, 2016, pp. 337-340.  
 9. Adamczyk W., P., Białecki R.,A., Kruczek T.: Retrieving thermal conductivities of isotropic and orthotropic materials. Applied Mathematical Modelling, vol. 40, Issue 4, 2016,  pp.3410–3421, doi:10.1016/j.apm.2015.10.028 
 10. Kruczek T.: Możliwości zastosowań techniki termowizyjnej w diagnostyce obiektów chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja. nr 4, 2016, s. 72-76, bibliogr. 5 poz.
 11. Kruczek T.: Use of infrared camera in energy diagnostics of the objects placed in open air space in particular at non-isothermal sky. Energy, vol. 91, 2015, pp.35-47,  DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2015.07.132
 12. Kruczek T.: Influence of the detector characteristic on the result of sky temperature measurement with the use of long-wave infrared camera. Measurement Automation Monitoring, No 6, 2015, pp.173-175, 10 poz. bibl.
 13. Kruczek T.: Conditions for the use of infrared camera diagnostics in energy auditing of the objects exposed to open air space at isothermal sky. Archives of Thermodynamics, vol. 36, No. 1, 2015, s.67-82, bibliogr. 24 poz. 
 14. Kruczek T.: Specyfika diagnostyki termowizyjnej obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja,  Nr 8 (199), 2015, s.56-59. 
 15. Kruczek T.: Parametry techniczne kamer termowizyjnych i ich znaczenie w diagnostyce instalacji (Technical parameters of infrared cameras and their meaning in diagnostic testing of installations). Świat Szkła, nr 3, 2014, s. 50-54.
 16. Kruczek T.: Determination of annual heat losses from heat and steam pipeline networks and economic analysis of their thermomodernisation. Energy, vol. 62, 2013, pp. 120-131, http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.08.019, Free Full Access until 31-st January 2014
 17. Kruczek T., Kowal L., Turewicz K., Ścieszka S., Żołnierz M.: Wybrane aspekty termowizyjnych pomiarów temperatury tarczy podczas eksperymentalnych badań hamulców tarczowych (Some aspects of IR temperature measurements of a disc during experimental investigations of disc brakes). Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 59, nr 9, 2013, s. 969-972. 
 18. Adamczyk W., Szelejewski F., Kozołub P., Białecki R., Kruczek T.: CFD estimation of heat losses in thermal conductivity measurements. Computer Assisted Methods in Engineering and Science,  2013 vol. 20, nr 3, s. 185-194.   
 19. Kruczek T.: Termowizyjna diagnostyka instalacji. Narzędzia do analizy obrazów termowizyjnych (Infrared camera diagnostics of installations. Tools for thermograms analysis). Polski Instalator, nr 10, 2013, s. 48-50
 20. Kruczek T.: Parametry techniczne kamer termowizyjnych i ich znaczenie w diagnostyce instalacji (Technical parameters of infrared cameras and their meaning in diagnostic testing of installations). Instalator Polski, nr 7-8, 2013, s. 34-37.  
 21. Kruczek T., Adamczyk W.,P., Białecki R.,A.: In Situ Measurement of Thermal Diffusivity in Anisotropic Media. International Journal of Thermophysics, vol. 34, 2013, pp.467-485, (also published online 12 April 2013, http://dx.doi.org/10.1007/s10765-013-1413-3).   
 22. Klimpel A., Kruczek T., Lisiecki A., Janicki D.: Experimental analysis of heat conditions of the laser braze welding process of copper foil absorber tube for solar collector elements. Welding International, vol. 27, No 6, 2013, pp.434-440, publikacja w Open Access, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09507116.2011.606140
 23. Kruczek T.: Kamery termowizyjne - zasada działania i zastosowania w diagnostyce instalacji (Infrared cameras - principle of operation and applications in diagnostic testing of installations). Instalator Polski, nr 4, 2013, s. 30-32.   
 24. Kowal L., Turewicz K., Kruczek T.: Pomiary temperatury tarcz hamulcowych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych ( Measurements of temperature of brake disks in hoisting machines of mine shaft hoists). Maszyny Górnicze, nr 2 (30), 2012, s.3-12.   
 25. Kruczek T.: Wykorzystanie kamer termowizyjnych w odbiorze chłodni i przechowalni (Application of infrared cameras in technical acceptance tests of cold stores and storehouses). Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 8, 2012, s. 68-71.   
 26. Kruczek T., Fic A.: Wpływ radiacyjnej wymiany ciepła na rozkład temperatury na powierzchni płaszcza napowietrznego rurociągu ciepłowniczego w warunkach niskiej temperatury nieboskłonu (Influence of radiation heat transfer on the temperature of overhead heat pipeline shell for low temperature of the sky). Modelowanie Inżynierskie, t. 12, nr 43, 2012, s. 121-130.    
 27. Kruczek T.: I nagroda w konkursie Innosilesia dla pracowników Instytutu Techniki Cieplnej (I-st prize in the competition Innosilesia for workers of Institute of Thermal Technology). Biul. Pol. Śląskiej, 2012, nr 12, s.38.      
 28. Kruczek T.: Serwis urządzeń chłodniczych z użyciem kamer termowizyjnych (Service of cooling installations with the use of infrared cameras).  Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 11, 2011, s.52-55.   
 29. Kruczek T.: Metoda oceny niepewności współczynników równania empirycznego w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów (Method of coefficients uncertainty evaluation of empirical equations on the basis of least squares adjustment metod). Pomiary Automatyka, Kontrola (Measurement Automation and Monitoring), nr 10, 2011, s. 1120-1022.   
 30. Kruczek T.: Kamery termowizyjne w diagnostyce cieplnej Data Center. (Application of infrared cameras in thermal diagnostics of Data Center). Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 6, 2011, s.78-82.    
 31. Kruczek T.: Badanie i diagnostyka obiektów. Możliwości i uwarunkowania zastosowania kamer termowizyjnych. (Investigation and diagnostics of the objects. Possibilities and conditions of infrared cameras application). Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 4, 2011, s.72-76.    
 32. Kowal L.,  Turewicz K., Helmrich P., Nyga K., Kruczek T., Żołnierz M.: Badania odporności cieplnej hamulców maszyn wyciągowych-zakres prowadzonych prac w ramach projektu.  Monografia-praca zbiorowa  "Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie", (red. naukowa  Andrzej Tytko, M. Wójcik), Wyd. Centrum Badań  i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp.z o.o., Lędziny, 2011,  s.155-161.  
 33. Mendecka B., Kruczek T., Matysko R.: Termowizja w układach chłodniczych i pomp ciepła. Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 1-2, 2011, s.58-61.   
 34. Kruczek T.: Wpływ temperatury otoczenia badanego obiektu na wynik termowizyjnego pomiaru temperatury (Influence of ambient temperature of the tested object on thermovision measurement results of temperature), Napędy i Sterowanie, nr 5, 2010, s.121-124.   
 35. Kruczek T.: Wyznaczanie radiacyjnej temperatury otoczenia przy pomiarach termowizyjnych w otwartej przestrzeni (Determination of radiative ambient temperature during thermovision measurements in open air space). Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 11, 2009. s. 882-885.   
 36. Kruczek T.: Investigations on determination of heat losses from overhead heat pipelines with application of infrared thermography. Acta Metallurgica Slovaca, Koszyce, vol. 15, Nr 1, 2009, pp.120-126.   
 37. Kruczek T., Odlanicki-Poczobut T.: Method of economic profitability analysis of heat and steam pipelines thermomodernisation. Acta Metallurgica Slovaca, Koszyce, vol. 15, Nr 1, 2009, pp.127-133.   
 38. Klimpel A., Kruczek T., Lisiecki A., Janicki D.: Analiza wpływu warunków  technologicznych procesu lutowania miękkiego laserowego na kształt i jakość połączenia  rurka-folia absorbera kolektorów słonecznych. (Analysis of technological conditions impact  of laser beam soft soldering process on the shape and quality of pipe-foil joints of solar  energy collector). Przegląd Spawalnictwa, nr 10,  2008, s.49-54.   
 39. Klimpel A., Kruczek T., Lisiecki A., Janicki D.: Analiza doświadczalna warunków  cieplnych procesu lutospawania laserowego rurki absorbera z folią miedzianą elementów  kolektorów słonecznych (Experimental analysis of laser hard soldering  thermal conditions of  solar energy collector pipe-foil elements). Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Nr 6, 2008,  s.44-49.   
 40. Kruczek T.: Possibilities of infrared thermography measurements application for  evaluation of thermal insulation quality of overhead heat pipelines. Termodynamika w nauce i gospodarce (rozdział w monografii), Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej, Wrocław, 2008, s.630-635.   
 41. Kruczek T., Bury T., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J.: Experimental and  numerical analysis of thermal conditions for a plate rib. Termodynamika w nauce i gospodarce (rozdział w monografii), Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej, Wrocław, 2008,  s.636-641.   
 42. Kruczek  T.: Conditions and limitations of the application of temperature thermovision measurements for diagnostics of thermal insulation of pipelines. Acta Metallurgica Slovaca, No 3, 2007, pp. 188-196.    
 43. Bodzenta J., Kaźmierczak A., Kruczek T.: Analysis of thermograms based on FFT algorithm. Journal de Physique IV, vol. 129, 2005, p.201-206.   
 44. Kruczek T., Ksiądz A.: Możliwości zastosowania pomiarów termowizyjnych do oceny termoizolacyjności budynków (Possibilities of the Application of Thermovision Measurements for Evaluation of the Buildings Thermal Insulation Features). Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 6, 2004, s.8-16.   
 45. Kruczek T.: Gazda W.: Zastosowania termowizji w badaniach przemysłowych instalacji chłodniczych (Applications of the thermovision technique in examination of the industrial refrigeration installations). Gospodarka Paliwami i Energią, nr 11, 2002, s.13-16.      
 46. Kruczek T.: Gazda W., Kruczek B.:  Zastosowania termowizji w badaniach przemysłowych instalacji chłodniczych (The applications of the thermovision technique in examination of the industrial refrigeration installations). Gospodarka Paliwami i Energią, nr 11, 2002, s.13-16.  
 47. Kozioł J., Gazda W., Kruczek T.: Steam generation in additional recovery installations and possibilities of its application for the production of electric energy, heat and cold in exemplary ironworks. Acta Metallurgica Slovaca, No 4, 2002, s.91-96.   
 48. Kruczek T., Kozioł J.: Influence of the applying of natural gas in eaf on energy losses due to incomplete combustion. Acta Metallurgica Slovaca, No 4, 2002, s.97-103.   
 49. Kruczek T.: Termowizja i możliwości jej zastosowań w audytingu energetycznym oraz w diagnostyce pracy urządzeń (Thermovision and possibilities of its applications in the energy auditing and diagnostic of industrial equipment operation). Gospodarka Paliwami i Energią, nr 7, 2002, s.8-11.   
 50. Kruczek T.: Wybrane aspekty zastosowania w przemyśle wodnych układów do odzyskiwania energii odpadowej. (Some aspects of the application of water systems for recovery of waste energy in industry).  Gospodarka Paliwami i Energią, nr 12, 2001, s.15-17.    
 51. Kruczek T.: Turbina hydrotermalna. (A hydrothermal turbine). Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śląskiej, z.13, 2000, s.201-204.   
 52. Kruczek T.: Analiza przewodności cieplnej materiału porowatego typu spiek wielkopiecowy. (Analysis of the thermal conductivity of porous material of sinter type). Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śląskiej, z.13, 2000, s.195-200.   
 53. Kruczek T., Kozioł J., Fic A.: Application of the least squares adjustment method to the calculation of the flow rate of flue gases leaving an electric arc furnace equipped with the gas burners. Acta Mechanica Slovaca, No 3, 2000, pp.457-464.   
 54. Ziębik A., Kozioł J., Kruczek T., Rusinowski H., Szega M.: Metoda bilansowa oceny efektywności energetycznej procesów cieplnych oraz jej zastosowania. (Balance Method of Evaluating the Energy Effectiveness of Thermal Processes and its Applications). Gospodarka Paliwami i Energią, 1999, No 1, s.12-21.   
 55. Bielas R., Kruczek T.: Analiza techniczno-ekonomiczna celowości zmiany parametrów przesyłowych pary technologicznej (Technical and Economic Analysis of the Modificadion of Steam Parameters in Piping). Gospodarka Paliwami i Energią, 1998, No 1, s.12-14.   
 56. Białecki R.A., Kruczek T.: Frictional, Diathermal Flow of Steam in a Pipeline. Chemical Engineering Science, Vol. 51, Issue 19, 1996, pp.4369-4378.  
 57. Kruczek T.: Analityczno-różnicowa metoda wyznaczania rozkładów temperatury przy przepływie gazu przez złoże materiału ziarnistego (An Analytical-Difference Method of the Determination of the Temperature Field at the Flow of Gas Through the Granular Material Bed). ZN Politechniki Śląskiej - Energetyka, 1995, z.124, s. 173-183.   
 58. Kruczek T., Ziębik A., Gizicki S., Kamiński K.: Some Energy and Ecology Aspects of the Utilization of Top Gas from Shaft Furnaces for Matte Smelting. Archives of Metallurgy, 1994, vol.39, Issue 4, pp.371-382.  
 59. Kruczek T., Ziębik A.: Aspekty ekologiczne i energetyczne utylizacji gazu wielkopiecowego, (Energy and Ecology Aspects of the Utilization of Blast-Furnace Gas). Gospodarka Paliwami i Energią 1994, No 4, s.2-4. 
 60. Kruczek T.: Wyznaczanie rozkładów temperatury przy przepływie gazu przez złoże materiału ziarnistego (A Determination of the Temperature Field at the Flow of Gas Through the Granular Material Bed). ZN Pol.Śl., Mechanika, z.113, 1993, s.205-210.  
 61. Kruczek T.: An Analysis of the Energy Efficiency in Different  Methods of Hot Waste Air  Utilization in a Sintering Plant. Archives of Metallurgy, vol. 37 Issue 3, 1992, pp.363-373.   
 62. Ziębik A., Kruczek T.: Analysis of the Influence of Top-Gas Pressure Increase on the Energy Characteristics of a Blast-Furnace Assembly. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences (Metallurgy), Vol. 39, Issue 2, 1991, pp. 287-302.   
 63. Ziębik A., Kruczek T., Majza E.: Metody intensyfikacji procesów cieplnych w piecach przemysłowych (Methods of Intensification of Thermal Processes in the Industrial Furnaces). ZN Politechniki Śląskiej - Energetyka, 1989, z.106, s.103-123.   
 64. Ziębik A.,Fic A.,Kruczek T.: Ocena zasobów energii odpadowej w hucie miedzi (Analysis of Waste-Energy Resources in Copper Plant). Rudy i Metale Nieżelazne 1988, No 2, s.58-61.  
 65. Kruczek T.: Wpływ ciśnienia w gardzieli wielkiego pieca na skład i temperaturę gazu wielkopiecowego (Influence of the Top-Gas Pressure on the Composition and Temperature of the Top-Gas). ZN Politechniki Śląskiej - Energetyka, 1988, z.96, s.71-93.  
 66. Ziębik A., Rusinowski H., Kruczek T.: Ocena rezerw w zużyciu paliwa i zasobów energii odpadowej dla pieców anodowych (Estimation of Reserves of Fuel Consumption and Resources of Waste-Energy in the Anode-Furnace). ZN AGH Kraków - Metalurgia i Odlewnictwo, 1987, z.109, s.351-360.   
 67. Kruczek T.: Analiza statystyczna wydmuchiwania pyłu w gardzieli wielkiego pieca (Statistical Analysis of Dust Blow into Blast Furnace Top). Hutnik 1987, No 5, pp.134-137.   
 68. Kruczek T.: Określenie zużycia podgrzanego powietrza przez zespół młotów kuziennych (Determination of the Preheated Air Consumption by a Set of Forging Hammers), Hutnik 1982, No 10, s.172-176.  
 69. Kruczek T.: Metoda optymalizacji układu przesyłowego gazu wielkopiecowego w warunkach niepewności założeń projektowych (Optimization Method of the Blast-Furnace Gas Transport Installation with Uncertain Brief Fordesign). Problemy Projektowe, 1981, No 3, s.61-65.
 
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Kruczek T.: Method of measurement of low sky temperature using infrared camera. Proceedings of 13-th International Conf. on “IR Thermography and Thermometry-TTP2019”, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki, Ustroń-Jaszowiec, Sept. 24-26, 2019, pamięć USB (PenDrive) pp. 1-2.
 2. Kruczek T.: Influence of transient state of overhead pipeline placed in open air space on results of its thermovision diagnostics. Proceedings of Internat. Conference CPOTE 2018 “Contemporary Problems of Thermal Engineering”, 18-21. Sept., 2018, Gliwice, CD ROM, pp. 1093-1104.
 3. Kruczek T., Szczygieł I., Kruczek G., Kowalczyk P.: Comparative assessment of heat insulation properties of thermal resistant paints with use of infrared camera. W: Termografia i termometria w podczerwieni. TTP 2017, Ustroń Jaszowiec 27-29 września 2017 r. 12th Conference on Thermography and Thermometry in Infrared., Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, 2017, pamięć USB (PenDrive) s. 1-2.
 4. Fidali M., Kruczek T., Kurpiński M.: Evaluation of selected thermal properties of components of bonded joint for purposes of active thermography. W: Termografia i termometria w podczerwieni. TTP 2017, Ustroń Jaszowiec 27-29 września 2017 r. 12th Conference on Thermography and Thermometry in Infrared. Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, 2017, pamięć USB (PenDrive) s. 1-10.
 5. Kruczek T.: 

  Analiza porównawcza wewnętrznego i zewnętrznego modelu opisujacego wpływ głównych parametrów pomiarowych na wynik termowizyjnego pomiaru temperatury. 

   W: XXIII Zjazd Termodynamików, 19-22 września 2017 r., Ustroń, Beskid Śląski. Książka streszczeń referatów. Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk , 2017, s. 141-142, CD 12 str. 
 6. Moskal G., Swadźba R., Białecki R., Kruczek T., Adamczyk W.: S/TEM and TEM investigations of thermal barrier coatings based on Gd2Zr2O7 zirconate, Characterization of WC-Co coating modified by nano-sized TiC addition using electron microscopy methods, Conference Proceedings of the International Thermal Spray Conference and Exhibition – ITSC 2017  in Dusseldorf/Germany, June 7 – 9 2017, DVS-Berichte Volume 336 , pp. 784-788. 

 7. Kokot G., Jasik A., Moskal G., Białecki R., Adamczyk W., Kruczek T., Coupled thermo-mechanical analysis of the ceramic thermal barrier coatings, Conference Proceedings of the International Thermal Spray Conference and Exhibition – ITSC 2017  in Dusseldorf/Germany, June 7 – 9 2017, DVS-Berichte Volume 336 , pp. 794-798. 

 8. Niemiec D., Moskal G., Białecki R., Adamczyk W., Kruczek T., K. Szymański, Comparison of oxidation resistance and TGO zone morphology of NiCrAlY plasma sprayed coating and sintered alloy, Conference Proceedings of the International Thermal Spray Conference and Exhibition – ITSC 2017  in Dusseldorf/Germany, June 7 – 9 2017, DVS-Berichte Volume 336 , pp. 951-955.

 9. Białecki R.A., Kruczek T., Ryfa A., Ostrowski Z., Adamczyk W.: Non-destructive technique of measuring heat conductivity in objects of arbitrary shapes. Proc. of ECCOMAS International Conference IPM 2017 on Inverse  Problems in Mechanics of Structure and Materials, Book of Abstracts, 31.05-2.06.2017, Rzeszów-Krasiczyn, pp. 11-12.
 10. Kruczek T.: Analysis of thermal state of overhead pipeline exposed to open air space. 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, CPOTE 2016, 14-16 Sept. 2016, CD-ROM, pp. 583-590, 7 poz. lit., Katowice, Poland
 11. Kruczek T., Adamczyk W., Kruczek G.: Use of Matlab package for external local calibration of IR camera with microbolometric FPA detektor. Proceedings of the 13-th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography QIRT 2016, 4-8.07.2016, Book of Abstracts pp.90-91 (4 poz. lit.), CD-ROM 10 pages (9 poz. lit.), Gdańsk, Poland.    

 12. Kruczek T., Szczygieł I., Kruczek G., Kowalczyk P.: Examination of heat insulation features of thermal resistant paints with use of IR camera. Proceedings of the 13-th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography QIRT 2016, 4-8.07.2016, Book of Abstracts pp.111-112 (2 poz. lit.), CD-ROM 9 pages (7 poz. lit.), Gdańsk, Poland.

 13. Adamczyk W.P., Białecki R.A., Kruczek T.: Nondestructive measurement of anisotropic heat conductivity tensor. Proceedings of International Conference on Computational Heat and Mass Transfer 2016, (ICCHMT 2016), Eds: Prof. Mohamad A. A., Prof. Taler J., Prof. Benim A. C., Cracow, 23-26 May, 2016, pp. 1-6, CD-ROM.
 14. Kruczek T.: Influence of the detector characteristic on the result of sky temperature measurement with the use of long-wave infrared camera. Proc. of Internat. 11-th Conf. on Thermography and Termometry in Infrared TTP2015, Ustroń Jaszowiec, 22-24.09.2015, pp.22-27.
 15. Moskal G., Białecki R., Adamczyk W., KruczekT.: Thermal properties characterization of bond coat materials used for thermal barrier coatings. W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis.  CCTA12. 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, 6-10 September 2015, Zakopane, Poland. Book of abstracts.  Eds.: Rzączyńska Z., Pacewska B., Łyszczek R., Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015, s. 284, bibliogr. 1 poz.
 16. Adamczyk W., Białecki R., Kruczek T.: Inverse, non-destructive technique or retrieving conductivity of orthotropic materials. W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland. Short papers. Vol. 1. Eds. Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 275-276, bibliogr. 6 poz.
 17. Adamczyk W.,  Białecki R.,  Kruczek T.: Retriving thermal conductivities of solid body, Book of Abstracts, Numerical Heat Transfer 2015, Eurotherm Seminar No. 109, Ed.: A.J. Nowak, J. Banaszek, B. Sarler, 27-30 September 2015, p. 79-80.
 18. Kruczek T.: Warunki zastosowania diagnostyki termowizyjnej w audytingu energetycznym obiektów znajdujących się w otwartej przestrzeni (Conditions of the use of infrared camera diagnostics in energy auditing of the objects placed in open air space). Zeszyt streszczeń Konf.: Polski Mix Energetyczny 2014, 15-17.X.2014, Ustroń, pp.66-69.
 19. Adamczyk W.P., Ostrowski Z., Białecki R.A., Kruczek T.: Retrieving thermal conductivity of the anisotropic material using Levenberg-Marquardt and POD techniques. Proc. of 8-th Int. Conf. on Inverse Problems in Engineering ICIPE2014, I. Szczygieł, A.J. Nowak, M. Rojczyk (eds.), 12-15.05.2014, Gliwice-Kraków, pp. 21-22.  
 20. Adamczyk W., Białecki R.A., Kruczek T., Kozołub P.: Retrieving thermal conductivity of an isotropic and orthotropic materials by a nondestructive flash method. Proc. of 8-th Int. Conf. on Inverse Problems in Engineering ICIPE2014, I. Szczygieł, A.J. Nowak, M. Rojczyk (eds.), 12-15.05.2014, Gliwice-Kraków, pp.19.
 21. Kruczek T.: Zastosowanie kamery termowizyjnej LW w pomiarze cieplnego promieniowania nieboskłonu (Use of LW infrared camera for measurement of sky thermal radiation). Abstracts of Internat. Sci. Conf. "Infrared Thermography and Termometry, Metrological Assurance of Measurement and Testing", 23-27 Sept., 2013, Lviv, s.40-41. 
 22. Kruczek T., Kowal L., Turewicz K., Ścieszka S., Żołnierz M.: Wybrane aspekty termowizyjnych pomiarów temperatury tarczy podczas eksperymentalnych badań hamulców tarczowych (Some aspects of IR temperature measurements of a disc during experimental investigations of disc brakes). Abstracts of Internat. Sci. Conf. "Infrared Thermography and Termometry, Metrological Assurance of Measurement and Testing", 23-27 Sept., 2013, Lviv, s.96-97.
 23. Kruczek T.: Analiza nieustalonego stanu cieplnego izolacji rurociągów napowietrznych (Analysis of transient thermal state of overhead pipeline insulation). Mat. Konf. Zeszyt Streszczeń: 52 Sympozjon ? ?Modelowanie w Mechanice?, Gliwice-Ustroń, 2013, s.154-156. 
 24. Kruczek T., Sachajdak A., Fic A.:  Badania nieustalonej wymiany ciepła na zewnętrznej powierzchni napowietrznego rurociągu cieplnego znajdującego się w otwartej przestrzeni (Study of transient heat exchanging on outer shell of overhead heat pipeline placed in open air space). Mat. Konf. Zeszyt Streszczeń: 52 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Gliwice-Ustroń, 2013, s.156-157.  
 25. Adamczyk W., Kruczek T., Białecki R.: In situ measurements of anisotropic heat conductivity. 6-th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2012, Vienna, 10-14 Sept., 2012, e-Book Full Papers , pp. 9046-9051.
 26. Kruczek T.: Determination of annual heat losses from heat and steam pipelines and economic analysis of their thermomodernisation. Proceedings of the 3-rd International Conference Contemporary Problems of Thermal engineering CPOTE 2012, 18-20 September 2012, Gliwice, CD 9 pages, Book of Abstracts, ISBN 978-83-61506-13-3, pp. 191-192.
 27. Kruczek T., Sachajdak A., Fic A.: Analysis of transient thermal state of overhead pipeline in open air space. Proceedings of the International Conference "Numerical Heat Transfer 2012", ECCOMAS Special Interest Conference, 4-6 September 2012, Gliwice-Wrocław,  Book of Abstracts, ISBN 978-83-61506-15-7, pp. 141-142, CD-ROM, pp. 466-476. 
 28. Kruczek T., Adamczyk W., R. Białecki R.: In situ measurements of material heat conductivity. Proceedings of the International Conference "Numerical Heat Transfer 2012", ECCOMAS Special Interest Conference, 4-6 September 2012, Gliwice-Wrocław, Book of Abstracts, ISBN 978-83-61506-15-7, pp. 177-178.
 29. Kruczek T., Fic A., Sachajdak A.: Influence of transient-state on evaluation of thermal insulation quality of overhead pipeline with the use of infrared camera measurement results. Proceedings of the 11-th International Conference on "Quantitative InfraRed Thermography",  Naples, Italy, 11-14 June, 2012, CD 8 pages, Book of abstracts, ID-378, pp. 31. 
 30. Kowal L., Turewicz K., Kruczek T.: Measurements of temperature of brake disks in hoisting machines of mine shaft hoists. Proceedings of the 11-th International Conference on "Quantitative InfraRed Thermography",  Naples, Italy, 11-14 June, 2012, CD 10 pages, Book of abstracts, ID-383, pp. 30.
 31. Ryfa A., Kruczek T., Białecki R. A.: Application of the infrared thermography for determination of the heat transfer coefficient. Proceedings of the 17th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Waves Methods, Gliwice, 2012, s. 6.
 32. Kruczek T.: Pomiar radiacyjnej temperatury nieboskłonu za pomocą kamery termowizyjnej LW  (Measurements of the radiative temperature of the sky by means of LW infrared camera), Mat. IX Konf. Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, 19-21.10.2011, s. 81-82.
 33. Kruczek T.: Metoda oceny niepewności współczynników równania empirycznego w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów(Method of coefficients uncertainty evaluation of empirical equations on the basis of least squares adjustment metod), Mat. IX Konf. Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, 19-21.10.2011, s. 83-85.
 34. Kruczek T.: Determination of thermal parameters of experimental pipeline unit with the application of coordination procedure. Thermodynamics in Science and Technology, Proc. of 1-st International Congress on  Thermodynamics, Poznań, 4-7 Sept., 2011, pp.88-95.
 35. Kowal L., Turewicz K., Helmrich P., Nyga K., Kruczek T., Żołnierz M.: Badania odporności cieplnej hamulców maszyn wyciągowych - omówienie zakresu prowadzonych prac w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji  Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie,  Ustroń, 3-5 listopada 2010,  CD ROM pełny tekst 8 stron, Zeszyt streszczeń s.17,  (Red.:   Pilarczyk J.,  Lutyński A., Wójcik M.), Organizator: Centrum Badań  i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp.z o.o., Lędziny
 36. Kruczek T., Fic A., Duda T.: Wpływ radiacyjnej wymiany ciepła na straty ciepła z napowietrznego rurociągu ciepłowniczego w warunkach niskiej temperatury nieboskłonu (Influence of radiation heat transfer on the heat losses of overhead heat pipeline for low temperature of the sky). Mat. Konf. Zeszyt Streszczeń: 50 Sympozjon ? ?Modelowanie w mechanice?, Gliwice-Ustroń, 2011, s.91-92. 
 37. Kruczek T.: Analiza nieustalonego stanu cieplnego odcinka rurociągu na stanowisku doświadczalnym (Analysis of transient thermal state of experimental piece of pipeline). Mat. Konf. Zeszyt Streszczeń: 50 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Gliwice-Ustroń, 2011, s.  s.90-91.  
 38. Kruczek T., Mendecka B.: Wpływ nieustalonego stanu temperatury na wyniki termowizyjnej diagnostyki obiektów (Influence of transient temperature state on results of thermovision inspection of objects). Mat. Konf. Zeszyt Streszczeń: 50 Sympozjon  "Modelowanie w Mechanice", Gliwice-Ustroń, 2011, s. s.92-93. 
 39. Kruczek T., Fic A.: Calculation and infrared measurement identification of shell temperature distribution on overhead heat pipeline placed in open air space. Proceedings of the 10-th International Conference on "Quantitative InfraRed Thermography", Quebec, Canada, 27-30, July 2010  pp. 645-652.  
 40. Kruczek T.: Stanowisko pomiarowe do eksperymentalnych badań wymiany ciepła pomiędzy rurociągiem napowietrznym i otoczeniem. Mat. Konf. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCIM-2010, Szczecin-Międzyzdroje, 6-9.09.2010, s.293-300.   
 41. Kruczek T., Fic A.: Numerical analysis of heat losses of overhead heat pipeline at low temperature of the sky. Proc. of 13-th International Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2010, Szczecin-Międzyzdroje, 9-12.09.2010, s.299-308.   
 42. Kruczek T., Mendecka B.: Badania termowizyjne obiektów w otwartej przestrzeni w warunkach nieustalonego stanu temperatury. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCIM-2010, Szczecin-Międzyzdroje, 6-9.09.2010.  
 43. Białecki R., Kruczek T., Adamczyk W.: Determination of thermal conductivity by means of laser pulse excitation and infrared camera measurement of temperature distributions.  "39-th Winter School on Wave and Quantum Acoustics", 15-th Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods, Szczyrk, 2010.
 44. Kruczek. T,. Fic A.: Badania rozkładów temperatury na powierzchni płaszcza napowietrznego rurociągu energetycznego (Investigations of temperature distribution on external shell of overhead heat pipeline). Mat. Konf. "VIII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP2009", Ustroń-Jaszowiec,  22-24.X.2009, CD-6str., streszczenia s.121-122.
 45. Kruczek T.: Znaczenie temperatury otoczenia oraz jej określanie przy pomiarach termowizyjnych (Meaning and determination of ambient temperature during thermovision measurements). Mat. Konf. "VIII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP2009", Ustroń-Jaszowiec,  22-24.X.2009, s. 61-71. (referat zaproszony)
 46. Kruczek T.: Wyznaczanie radiacyjnej temperatury otoczenia przy pomiarach termowizyjnych w otwartej przestrzeni (Determination of radiative ambient temperature during thermovision measurements in open air space). Mat. Konf. ?VIII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP2009?, Ustroń-Jaszowiec,  22-24.X.2009, streszczenia s.87-88.
 47. Kruczek  T.: Particular applications of infrared thermography temperature  measurements for diagnostics of overhead heat pipelines. Proceedings of 9-th International  Conference on Quantitative InfraRed Thermography, Kraków, 2-5, July 2008, pp.73-78.
 48. Bury T., Kruczek  T.: Application of infrared thermography for validation of  numerical analyses results of a finned cross-flow heat exchanger with non uniform flow of  agents. Proceedings of 9-th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography,  Kraków,  2-5, July 2008, pp.291-298.
 49. Szczygieł I., Fic A., Kruczek  T., Sachajdak A.: Verification of temperature  distribution In the system for pad welding by means of infrared thermography. Proceedings of  9-th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, Kraków, 2-5, July 2008,  pp.433-434.
 50. Kruczek T.: Zastosowanie termowizji do oceny efektywności termomodernizacji budynków  (Application of infrared camera technique for evaluation of buildings thermo-modernisation  efficiency). Mat. Konf. "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna, Rybnik 2008", Rybnik, 2008,  s.53-58.
 51. Kruczek  T.: Conditions and limitations of the application of temperature thermovision measurements for diagnostics of thermal insulation of pipelines. Acta Metallurgica Slovaca, No 3, 2007, pp. 188-196. 
 52. Bury T., Kruczek T., Składzień J.: Badania eksperymentalne efektyności działania krzyżowoprądowej chłodnicy cieczy z nierównomiernym przepływem czynników. I Konferencja Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 18-19.10. 2007, s.23-34.
 53. Kruczek T., Grygiel M.: Analiza wpływu warunków meteorologicznych na zużycie ciepła w budynkach wielkopłytowych. Mat. Konf. "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna, Rybnik 2007", Rybnik, 2007, s.125-132.
 54. Bury T., Kruczek T. Składzień J.: Koncepcja i analizy testowe stanowiska do badań cieplno ? przepływowych krzyżowoprądowych wymienników ciepła z nierównomiernym dopływem czynników. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin-Darłowo, 3-6.09.2007. 
 55. Kruczek T., Węcel G., Bulanda  A.: Analiza wyników termowizyjnych badań rurociągów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania CFD Fluent (Analysis of the thermovision measurements results of the heat-pipelines with the application of the CFD Fluent package). Materiały VII Krajowej Konferencji  "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Ustroń, 2006, s. 125-129.
 56. Kruczek  T., Odlanicki-Poczobut T.: Badania termowizyjne i ocena stanu izolacji cieplnej rurociągów ciepłowniczych i parowych (Thermovision examination and evaluation of thermal insulation of heat- and steam-pipelines). Materiały IV Krajowej Konferencji "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna Rybnik 2006", Rybnik, 2006, s.99-104.
 57. Odlanicki-Poczobut T., Kruczek  T.: Aspekty ekonomiczne termomodernizacji rurociągów ciepłowniczych i parowych (Economic aspects of heat- and steam-pipelines thermomodernisation). Materiały IV Krajowej Konferencji "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna Rybnik 2006", Rybnik, 2006, s.105-110.
 58. Kruczek T.: Analiza możliwości termowizyjnego pomiaru temperatury wewnętrznych ścian kotłów i pieców. Mat. Konferencyjne XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych", Poraj k/Częstochowy, 2005, s.81-99.
 59. Kruczek T.: Ocena ilościowa izolacyjności cieplnej budynków za pomocą pomiarów termowizyjnych. Mat. Seminarium "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna 2005", Rybnik, październik 2005, s.87-92.
 60. Kruczek T., Władarz W.: Możliwość diagnostyki termicznej wewnętrznych ścian kotłów ciepłowniczych za pomocą kamery termowizyjnej. Mat. Seminarium "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna 2005", Rybnik, październik 2005, s.93-100.
 61. Kruczek T.: Badania konwekcyjnej wymiany ciepła w warstwie spieku (Investigation of convective heat exchange in the sinter bed). Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk, 2005, CD 8 stron, streszczenia s.231-232.
 62. Bodzenta J., Kaźmierczak A., Kruczek T.: Analysis of thermograms based on FFT algorithm. 10-th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Streszczenie: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Conference Abstracts and Program, Ustroń, 03-04.03.2005, p. 65.
 63. Kruczek T.: Zastosowanie pomiarów termowizyjnych w audytingu energetycznym (Application of the thermovision measurements in energy auditing). Materiały Konf. OPTI_ENERGY Centre of Excellence  "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna 2004", Rybnik, październik, 2004, s. 49-54.
 64. Kruczek T.: Evaluation of Possibilities of Temperature Thermovision Measurements of the Objects Inside the Furnace and Boiler Work Chambers. Proc. of 2-nd Conf. "Contemporary Problems of Thermal Engineering", Gliwice-Ustroń, June 21-25, 2004, p.255-261.
 65. Nowak A., Rusinowski H., Jamborski J., Kruczek T., Cholewa R., Włodarczyk K.: Heat Losses and Their Fraction in the Fuel Chemical Energy Consumption within Anode Furnace. Proc. of 2-nd Conf. "Contemporary Problems of Thermal Engineering", Gliwice-Ustroń, June 21-25, 2004, p.271-278.
 66. Kruczek T.: Możliwości termowizyjnego pomiaru temperatury obiektów znajdujących się w zamkniętej przestrzeni. Mat. Konf. VI Krajowej Konferencji "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Łódź-Ustroń, 4-6.11.2004, s. 123-128.
 67. Klimpel A., Lisiecki A., Janicki D., Curcio F., Memola F., Minutolo C., Kruczek T.: Study of Titanium Sheets HPDL Welding Phenomenon. Proceedings of 23-rd Congress ICALEO 2004 (23-rd International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics 2004), California, October 4-7, 2004, LIABPUB; 597, vol 97, CD 7 pages, s.1208-1214.
 68. Kruczek T.: Możliwości zastosowania techniki termowizyjnej w procesie poprawiania efektywności użytkowania energii (Possibilities of the thermovision technique application in the improvement process of efficiency use of energy). Materiały Konf. OPTI_ENERGY Centre of Excellence "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna", Rudy, 22-24 październik, 2003, s. 87-96.
 69. Kruczek T.: Application of mathematical modelling of selected thermal processes in the energy analysis of iron ores sinter production. The First University of Central Florida-Silesian University of Technology Seminar, Book of Abstracts, Niedzica, June 7-9, 2002, s.32.
 70. Kozioł J., Gazda W., Kruczek T.: Racjonalizacja eksploatacji systemu chłodzenia pieców przemysłowych (Rationalization of cooling system operation for industrial furnaces). Mat. X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych", Poraj k. Częstochowy, 9-11, październik, 2002, s.129-134.
 71. Kruczek T., Kozioł J., Gazda W.: Analiza wpływu wymiany ciepła między instalacją a otoczeniem na efektywność pracy ziębiarki absorpcyjnej (Analysis of the influence of heat exchange between installation and its surrounding on the operation efficiency of the absorption refrigeration unit). Materiały Konferencyjne VIII Konferencji Energetyków "Kierunki i Sposoby Oszczędzania Energii", Red. opr. Kozioł J., Recenzenci: Prof. dr.h.inż. J. Składzień, Prof.Pol.Śl. Dr h.inż. J. Kozioł, Organizatorzy:  Komisja Energetyki PAN O/Katowice, ITC Pol.Śląskiej, OBRGE Katowice, Stowarzyszenie Polskich Energetyków Katowice, 29.11.2002, Katowice, 7 poz.lit.,  s.85-90.
 72. Kruczek T.: Analiza wpływu warunków zewnętrznych na wyniki pomiaru emisyjności spektralnej metodą pirometryczną (Analysis of the influence of external conditions on pyrometer measurement results of spectral emissivity). Mat. Konf. XVIII Zjazdu Termodynamików,  Warszawa, 2-6 września, 2002, s.725-732.
 73. Kruczek T.: Analiza wpływu czynników zewnętrznych na wyniki termowizyjnego pomiaru temperatury (Analysis of the influence of external conditions on thermovision measurement results). Materiały V Krajowej Konferencji "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Ustroń, 14-16 listopad, 2002, s.327-332.
 74. Kruczek T., Skoczeń S.: Analiza wpływu wybranych parametrów pracy pieca łukowego na zużycie energii elektrycznej przy dodatkowym spalaniu gazu ziemnego (Analysis of the influence of selected operation parameters of supplied with natural gas EAF on the electric energy consumption). Materiały X Konferencji ? Racjonalizacja Użytkowania Energii i Środowiska, Łódź, 14-16 październik, 2002, s.81-86.
 75. Kruczek T., Gazda W.: Zastosowania termowizji w badaniach przemysłowych instalacji chłodniczych. Mat. Konferencji ? Chłodnictwo Przemysłowe 2001, Wisła, 2001, s.117-124.
 76. Kozioł J., Gazda W., Kruczek T.: Wpływ nieszczelności łukowego pieca elektrycznego na eksploatację systemu odprowadzania spalin. Mat. Konf. IX Ogólnopolskiej Konf. Nauk. Tech. "Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych", Poraj, 2001, s. 119-124.
 77. Kruczek T., Kozioł J., Gazda W.: Zastosowanie rachunku wyrównawczego w analizie pracy pieca elektrycznego do wytopu żelazostopów. Mat. Konf. IX Ogólnopolskiej Konf. Nauk. Tech. "Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych", Poraj, 2001, s.125-130.
 78. Kruczek T.: Modelowanie matematyczne wpływu uziarnienia koksiku na przebieg procesów cieplnych zachodzących podczas jego spalania w złożu materiału ziarnistego. Mat. Konf. " XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy", Gliwice-Szczyrk, 2001, tom 1, s.453-458.
 79. Kruczek T., Rudnicki Z., Sachajdak.: Determination of the spectral emissivity of steel at high temperature. Mat. Konf. "XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy", Gliwice-Szczyrk, 2001, tom 1, s.37-42.
 80. Kruczek T., Rudnicki Z., Sachajdak.: Measurements of the spectral emissivity of steel in a gaseous reduction atmosphere. Proc. of International Conference ? Radiative Transfer III, Poster Sesion, Antalya, Turkey, 2001, s.5-7.
 81. Kruczek T., Kozioł J., Fic A.: Application of the least squares adjustment method to the calculation of the flow rate of flue gases leaving an electric arc furnace equipped with the gas burners. Internat. Conf. "Energy Transformations in Industry", Koszyce, 2000, s.457-464.
 82. Kruczek T.: Wybrane aspekty zastosowania w przemyśle wodnych układów do odzyskiwania energii odpadowej (Some aspects of the application of water systems for recovery of waste energy in industry), VI Międzynarodowa Konferencja Energetyków "Kierunki i Sposoby Oszczędzania Energii", Wisła, 2000, s.87-94.
 83. Kruczek T., Rudnicki Z., Sachajdak A.: Badania emisyjności blachy stalowej wyżarzanej przed  ocynkowaniem w piecu z atmosferą ochronną. Mat. Konf. VIII Ogólnopolskiej Konf. Nauk. Tech. "Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych", Poraj, 2000, s.157-164.
 84. Kruczek T., Kozioł J., Fic A.: Wyznaczanie strumienia oraz składu gazów wylotowych z elektrycznego pieca łukowego z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego. Mat. Konf. VIII Ogólnopolskiej Konf. Nauk. Tech. "Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych", Poraj, 2000, s.165-172.
 85. Kruczek T., Rudnicki Z., Sachajdak A.: Badania spektralnej emisyjności blachy stalowej (Investigation of the spectral emissivity of steel sheet). Materiały Konf. IV Konferencja Krajowa "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Łódź, 2000, s.234-239.
 86. Kruczek T.: Turbina hydrotermalna (A hydrothermal turbine). Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 13, 2000, Gliwice, s.185-186.
 87. Kruczek T.: Analiza przewodności cieplnej warstwy spieku (Analysis of the thermal conductivity of sinter layer). Mat. Konf. XXXIX Sympozjon PTMTS "Modelowanie w Mechanice", Wisła, 2000, s.183-184.
 88. Kruczek T.: Badania eksperymentalne wybranych zjawisk cieplnych zachodzących w procesie spiekania rudy żelaza (Experimental Investigation of the Selected Thermal Phenomena Occurring in the Sintering Process of Iron Ore).  Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Kraków-Zakopane, 6-11 września, 1999, s.671-677.
 89. Kruczek T., Ostrowski P.,  Żmudka Z.:  Comparison of selected elements of the educational programs at different technical universities. W: Proceedings of a Workshop on Environmental Impact of Energy Sector and Monitoring and B.Sc. and M.Sc. Teaching Systems and Credit Transfer Systems in Technical Universities, Łopuszna-Gliwice, 13-17 Sept., 1999.  s. 1-8.
 90. Kruczek T.: Evaluation of Effects of Applying Hot Combustion Air in the Ignition Furnace of Sinter-Mix by Means of Mathematical Model of Heating Process. Proc. of Internat.Conf. Energy Transformations in Industry, Kosice, Slovakia, 1998, s.31-37.
 91. Ziębik A., Kozioł J., Kruczek T., Rusinowski H., Szega M.: Balance Method of Evaluating the Energy Effectiveness of Thermal Processes and its Applications. Proc. of International Seminar Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, 1998, s.373-391.
 92. Kruczek T.: Mathematical Modelling of the Selected Thermal Phenomena Occurring in the Sintering Process of Iron Ores. Proc.of Conf. - Advanced Concepts and Techniques in Thermal Modelling, Elsevier, Mons, Belgium, 1997, s.43-50.
 93. Bielas R., Kruczek T.: Analiza techniczno-ekonomiczna celowości zmiany parametrów przesyłowych pary technologicznej (Technical and Economic Analysis of the Modificadion of  Technological Steam Parameters in Piping). Mat. Konf. V Konferencja - Racjonalizacja Użytkowania Energii i Środowiska, 15-17.10.1997, Organizatorzy: Komitet Badań Naukowych, Ośrodek Dosk. Kadr RS NOT Warszawa i in., Gdańsk, 1997.
 94. Kruczek T.: Energy Aspects in the Developments of the Sintering Technology of Iron Ores. Proceedings of Internat. Seminar - New Concepts in the Energy Sector, Zakopane, 1997, pp.43-56.
 95. Kruczek T.: Efekty energetyczne zastosowania podgrzanego powietrza spalania w piecu zapłonowym (Energy Effects of Hot Combustion Air Applying in the Ignition Furnace). Mat. Konf. XXXVI Sympozjum - Modelowanie w Mechanice, Wisła, 1997, pp. 117-120.
 96. Kruczek T.: Poprawa możliwości utylizacji energii odpadowej w spiekalni przez zastosowanie recyrkulacji powietrza chłodzącego spiek (An Improvement of Possibilities of Waste Energy Utilization in the Sintering Plant by meansof Cooling Air Recirculation). Mat. Konf. XXXVI Sympozjum - Modelowanie w Mechanice, Wisła, 1997, pp. 121-126.
 97. Kozioł J., Kruczek T., Pużanowski K., Szydłowski M.: Techniczno-ekonomiczna ocena przykładowej modernizacji gospodarki parą o ciśnieniu 0,8 MPa w Hucie Katowice. Mat. XVI Konf. Naukowo-Technicznej Huty Katowice S.A. "Postęp techniczny i technologiczny w okresie 20-lecia Huty Katowice oraz zamierzenia rozwojowe do 2001 roku", Org. SITPH O/Dąbrowa Górnicza, Szczyrk, 13-15 listopad 1996, s.190-201.
 98. Białecki R. A., Kruczek T.: Calculation of Temperature and Pressure Distribution in a Steam Pipeline. Mat. Konf. XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg-Koszalin, 1996, s. 65-74.
 99. Ziębik A., Kozioł J., Kruczek T.: Problemy energetyki cieplnej w hutnictwie żelaza. III Konf.- Racjonalizacja Użytkowania Energii i środowiska - Szczyrk 95, Szczyrk 16-18.10.1995.
 100. Kruczek T.: A comparison of the energy efficiency in different methods of the utilization of waste energy carriers from a sintering plant. Proc. of International Conf. on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 95), Book Editors: Gogus Y.A., Ozturk, A., Tsatsaronis G., Istanbul, 11-14 July, 1995, vol.1, pp. 281-286. 
 101. Ziębik A., Kruczek T., Rusinowski H., Szega M.: Problemy gospodarki cieplnej spiekalni i wielkich pieców. Prace Komisji Naukowych PAN, Oddział Katowice, z.19, 1994, s.15.
 102. Ziębik A., Kozioł J., Kruczek T.:  Problemy hutniczej energetyki cieplnej (Energy Problems in the Steel Industry).  Materiały Konf. Problemy Ekologiczne Śląskiej Metalurgii, Environmental Training Project for Eastern and Central Europe, Katowice 1994, s.47-60.
 103. Kruczek T.: Modelowanie zjawisk cieplnych zachodzących w procesie spiekania rud żelaza (A modelling of the thermal phenomena  occuring in the sintering process of iron ores). Materiały II Ogólnopolskiej Konf. Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych, Poraj/Częstochowa, 1994, s.177-182.
 104. Kruczek T., Ziębik A., Gizicki S., Kamiński K.: Aspekty energetyczno-ekologiczne utylizacji gazu gardzielowego z pieców szybowych do produkcji kamienia miedziowego  (Energy and Ecology Aspects of the Utilization of Top Gas from the Shaft Furnaces for Matte Smelting). Mat. Konf. XV Zjazd Termodynamików, Gliwice-Kokotek, 1993, s.363-368.
 105. Kruczek T.: Analiza procesu chłodzenia spieku (Analysis of the Sinter Cooling Process). Mat. Konf. III Symposium - Energy Problems in Mechanics, Szczyrk 1991, s.149-156.
 106. Kruczek T.: Efekty zastosowania w procesie aglomeracji rud żelaza gorących rozrzedzonych spalin (The Effects of Use of Hot Waste Gas in a Sintering Process of Iron Ores). Mat. Konf. International Conference INTERENERGOMET 91, Ustroń 1991, s.37 46.
 107. Kruczek T.: Wpływ zastosowania podgrzanego powietrza w spiekalni na zużycie paliw i wydajność procesu (Influence of Applying of Preheated Air in Sintering Process on Yield and Fuel Consumption). Mat. Konf. XIV Zjazd Termodynamików, AGH Kraków 1990, s.376-383.
 108. Ziębik A., Rusinowski H., Kruczek T.: Zasoby energii odpadowej dla pieców anodowych i sposoby jej wykorzystania (Waste-Energy Resources of the Anode Furnaces and the Possibilities of Utilization). Mat. Konf. Possibilities of the Utilization of Waste Energy in the Non-Ferrous Metallurgy, IMN, Gliwice 1989, s.136-149.
 109. Ziębik A., Kruczek T.: Zasoby energii odpadowej dla pieców szybowych do wytopu kamienia miedziowego i możliwości jej zagospodarowania  (Waste-Energy Resources of the Shaft Furnaces for Matte Smelting and the Possibilities of Utilization). Mat. Konf. Możliwości zagospodarowania energii odpadowej hutnictwa metali nieżelaznych, IMN, Gliwice 1989, s.108-120.
 110. Ziebik A., Kruczek T.: Efektywność energetyczna podwyższania ciśnienia w gardzieli wielkiego pieca (Energy Effectiveness of the Increasing of Top-Gas Pressure). Mat. Konf. Proces Szybowy-Teoria i Technologia, (Shaft Process. Theory and Technology).  Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii PAN - Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, 26-27.01.1989, Rudy Raciborskie-Gliwice, 1989.
 111. Ziębik A., Kruczek T.: Efektywność energetyczna stosowania podwyższonego ciśnienia w procesie wielkopiecowym (Energy Effectiveness of Utilization High Top-Gas Pressure in the Blast-Furnace Process). Mat. Konf. International Conference INTERENERGOMET 88, Wisła 1988, s.15-24.
 112. Kruczek T., Oleksiak R.: Analiza sposobów wykorzystania energii odpadowej w spiekalni na przykładzie Huty Katowice (Analysis of Possibilities of Waste-Energy Recovery in the Sinter Plant of Katowice Ironworks). Mat. Konf. International Conference INTERENERGOMET 88, Wisła 1988, s.51-57.
 113. Ziębik A., Kruczek T., Rusinowski H.: Wyniki badań nad możliwością zmniejszenia zużycia paliwa i zagospodarowania energii odpadowej w piecach anodowych stacjonarnych o obrotowych w hutnictwie miedzi (Results of the Investigations on Reduction of Fuel Consumption for Stationary and Rotary Anode Furnaces in Non-Iron Industry and Utilization of the  Waste-Energy). Mat. Konf. International Conference ECONO-THERM  88, "Savings of Energy in the Furnaces and other Industrial Thermal Installations", Katowice 1988, s.1-12.
 114. Ziębik A., Fic A., Kruczek T.: Ocena rezerw w zużyciu paliwa i zasobów energii odpadowej w hucie miedzi (Estimation of Reserves of Fuel Consumption and Resources of Waste-Energy in the Copper Plant). Mat. Konf. XIII Zjazd Termodynamików, Częstochowa 1987, s.817-823.
 115. Ziębik A., Kruczek T.: Wpływ podwyższenia parametrów termicznych dmuchu wielkopiecowego na gospodarkę energetyczną huty (Influence of the Increase of the Blast Thermal Parameters on the Steel Plant Energy Management). Mat. Konf. XIII Zjazd Termodynamików, Częstochowa 1987, s.824-828.
 116. Kruczek T.: Wpływ ciśnienia w gardzieli wielkiego pieca na wskaźniki energetyczne zespołu wielkopiecowego (Influence of the Top-Gas Pressure on the Energy Characteristics of the Blast-Furnace Assembly). Mat. Konf. XII Zjazdu Termodynamików, Kraków-Rytro, 1984, s.464-468.

 

Uczelniana Baza Publikacji Pracowników Pol. Śl. od 1988r. "Dorobek"