Dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski studiował mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Śląskiej oraz w University of Rome I La Sapienza (Włochy). W 2000 uzyskał tytuł magistra inżyniera z modelowania sprzężonych zadań przewodzenia ciepła i konwekcji. Od 2000 do 2006 r. uczestnik studiów doktoranckich w Politechnice Śląskiej. W 2006 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą zastosowania metody Proper Orthogonal Decomposition do rozwiązywania zadań odwrotnych.W 2020 roku nadano mu stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego związanego z modelowaniem wymiany ciepła oraz termoregulacji w tkankach ciała człowieka. 

    W latach 2003-2004 pracował jako Visiting Researcher w University of Central Florida (USA) a w 2009-2010 odbył staż podoktorski w Eindhoven University of Technology (Holandia). Od  2006 roku jest zatrudniony w Katedrze Techniki Cieplnej (dawniej Instytucie Techniki Cieplnej) gdzie pracował na stanowisku adiunkta, a od 2020 jest zatrudniony na stanowisku Profesora Uczelni.

    Stypendysta Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP),  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autor lub współautor 37 artykułów w czasopismach naukowych (indeks H=10 wg Web of Science) oraz ponad 130 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych. Współautor 10 przyznanych patentów oraz 10 zgłoszeń patentowych (w tym 2 zgłoszenia EPO). W latach 2018-2019 Associate Editor w czasopiśmie Inverse Problems in Science & Engineering (Taylor&Francis). Recenzent zagranicznych czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych oraz wniosków o finansowanie badań.

   Od roku 2013 koordynuje pracami zespołu oraz kieruje Pracownią Inżynierii Biomedycznej biomed~lab  (wczesniej Laboratorium Inżynierii Biomedycznej) Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

    W latach 2015-2018 kierowik projektu badawczego OPUS finansowanego przez NCN. Wykonawca w ponad 10 projektach badawczych finansowanych przez źródła krajowe, m.in. w projektach OPUS (NCN), Programie Strategicznym Zaawansowane Technologie Pozyskiwania energii (NCBiR), Programie INNOTECH (NCBiR) oraz w licznych projektach prowadzonych w ramach badań statutowych Instytutu Techniki Cieplnej.   

  W latach 2003-2009 pracował przy organizacji i realizacji wybranych zadań w europejskich projektach: OPTI_ENERGY Center of Excellence (5PR) oraz INSPIRE - Marie Curie Actions (6PR). Od roku 2010 do 2013 kierował pakietem WP4 projektu RECENT (7PR). Od roku 2020 jest kierownikeim pakietu roboczego WP2 projektu ENTHRAL (Norweski Mechanizm Finsnsowy).  

 

Stopnie i tytuły naukowe
 • dr hab., 2020: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, Politechnika Śląska, Model wymiany ciepła oraz termoregulacji w tkankach ciała człowieka
 • dr inż. (z wyróżnieniem), 2006: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Śląska,  Zastosowanie metody właściwej dekompozycji ortogonalnej do rozwiązywania zadań odwrotnych (streszczenie pdf),
 • mgr inż. (z wyróżnieniem), 2000: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Politechnika Śląska, Algorytm łącznych rozwiązań zadań przewodzenia ciepła i konwekcji
Przebieg pracy zawodowej
 • Profesor Uczelni (prof. PŚ), Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, od 10.2020 - nadal
 • Adiunkt, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, 10.2006 - 09.2020
 • Wykładowca (godziny zlecone), University of Applied Sciences Landshut / Ingolstadt University of Applied Sciences, Niemcy, od 09.2013 - 01.2015
 • Postdoc, Eindhoven Univerity of Technology, Holandia,  03.2008-02.2010
 • Visiting Scientist, Eindhoven Univerity of Technology, Holandia,  05-06.2008
 • Asystent, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, 12.2005-09.2006
 • Visiting Researcher,  University of Central Florida, Orlando, FL, USA, 11.2003-07.2004
 • Doktorant, Politechnika Śląska, 12.2000-11.2005
Stypendia naukowe
 • Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2011-2014
 • Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie mobilności miedzynarodowej naukowców, 2009-2010.
 • Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) - przedłużenie rocznego stypendium dla młodych uczonych, 2008.
 • Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) - roczne stypendium dla młodych uczonych, 2007.
 • Stypendysta Fulbrighta - Departament Stanu USA - University of Central Florida, Orlando FL, USA Visiting Researcher, 2003-04.
 • Stypendium Unii Europejskiej Erasmus, pobyt w Politecnico di MIlano, grudzień 2007.
 • Stypendium CISM (International Centre for Mechanical Sciences), Kurs Phase Change with Convection, Udine, Italy, 2002.
 • Stypendium Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, studia w University of Rome La Sapienza, 2000.
 Ukończone kursy i szkolenia
 • Zarzadzanie zespołem naukowym (19h), hfp consulting (D), szkolenie w ramach programu SKILLS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, 19-20.03.2015
 • Bądź gotowy na nowe wyzwania! HORIZON 2020 (3h), Edinburgh Scientific (UK) , szkolenie  organizowane przez RPK Politechnika Śląska, Gliwice, 19.11.2012.
 • Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych (14h), Jacek Rozenek, szkolenie w ramach programu INTER (SKILLS) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, 3-4.10.2012.
 • Prezentacja zagadnień naukowych dla różnych grup odbiorców (6h), SciConnect Ltd. (UK), szkolenie w ramach programu INTER (SKILLS) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, 22.05.2012.
 • Współpraca interdyscyplinarna - aplikowanie o granty interdyscyplinarne (6h), E.Potworowski (CAN), warsztaty w ramach programu INTER (SKILLS) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, 30.03.2012.
 • Przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektów badawczych (55h), szkolenie organizowanie przez Politechnikę Śląską, Gliwice, 10.2011-01.2012.
 • Prezentacja wyników badań naukowych (15h), SciConnect Ltd. (UK), szkolenie w ramach programu SKILLS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, 9-10.11.2011.
 • How to Write a Competitive Proposal for Framework 7 (12h), Hyperion Ltd. (Irleand), Szkolenie organizowane przez RPK Politechnika Śląska, Gliwice, 1-2.12.2010
 • Phase Change with Convection (5days), Szkoła letnia organizowana przez CISM - International Centre for Mechanical Sciences (I), Udine, Italy, 2002.
Prowadzone wykłady/ćwiczenia/zajęcia
 • Przepływ ciepła
 • Transport ciepła i masy
 • Metody numeryczne
 • Modelowanie procesów cieplnych
 • Metody dyskretyzacji (Discretization methods, prowadzone w jęz. angielskim)
 • Programowanie w języku FORTRAN
 • Termodynamika techniczna
 • Technika cieplna
 • Termodynamika i Termokinetyka
 • Systemy operacyjne (Operating systems, prowadzone w jęz. angielskim)
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAE)
 Publikacje

 

Wykłady zaproszone
 • Invited Keynote Lecture, WCCM8-ECCOMAS 2008 Joint 8th World Congress of Computational Mechanics and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Venice, Italy, 20 June - 4 July 2008.
Wykłady/odczyty/seminaria na uniwersytetach zagranicznych
Redakcja czasopism i serii wydawniczych 
Recenzent czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych
Znajomość języków
 • polski
 • angielski
 • francuski
 • niemieck, rosyjski i włoski (podstawy)