Konsultacje / office (meeting) hours

Semestr letni / summer semester 2017/2018

 • wtorek 11-12 (Tuesday)
 • środa 10-12 (Wednesday)

Prowadzone przedmioty / Courses given

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (MBiM)

Kierunek Energetyka (En)

 

Studia doktoranckie (IŚiE)

Tematy prac dyplomowych magisterskich i projektów inzynierskich 

 

Propozycje tematów projektów inżynierskich na rok ak. 2017/2018

 

Inż

 • Inż.1. Identyfikacja brzegowego strumienia ciepła poprzez rozwiązanie zadania odwrotnego dla lokalnie ogrzewanej ogniwem Peltiera płyty.

  orientacyjny zakres pracy:
  Etap 1: Budowa w środowisku ANSYS (Fluent) modelu numerycznego analizowanego obiektu (płaska pły-ta). Rozwiązanie zadania odwrotnego przewodzenia ciepła w celu wyznaczenia gęstości strumienia ciepła oddziaływującego na badaną płytę (na podstawie symulowanych pomiarów, tj. historii temperatury bada-nej płyty).
  Etap 2: Budowa stanowiska laboratoryjnego ogrzewanej płyty (ogniwem Peltiera). Wykonanie pomiarów (z wykorzystaniem kamery IR). Wyznaczenie gęstości brzegowego strumienia ciepła na podstawie pomia-rów rzeczywistych (stanowisko pomiarowe).

 • Inż.2. Identyfikacja brzegowego strumienia ciepła poprzez rozwiązanie zadania odwrotnego dla lokalnie ogrzewanej światłem skupionym płyty.

  orientacyjny zakres pracy:
  Etap 1: Budowa w środowisku ANSYS (Fluent) modelu numerycznego analizowanego obiektu (płaska pły-ta). Rozwiązanie zadania odwrotnego przewodzenia ciepła w celu wyznaczenia gęstości strumienia ciepła oddziaływującego na badaną płytę (na podstawie symulowanych pomiarów, tj. historii temperatury bada-nej płyty).
  Etap 2: Budowa stanowiska laboratoryjnego ogrzewanej płyty (źródło ciepła: światło skupione z żarowego źródła). Wykonanie pomiarów (z wykorzystaniem m.in. kamery IR). Wyznaczenie gęstości brzegowego strumienia ciepła na podstawie pomiarów rzeczywistych (stanowisko pomiarowe).

 • Inż.3. Stanowisko laboratoryjne do wizualizacji jednowymiarowego przewodzenia ciepła dla próbek wykonanych z materiałów o różnej przewodności cieplnej.

  orientacyjny zakres pracy:
  Etap 1: Budowa w środowisku ANSYS (Fluent) modelu numerycznego analizowanego obiektu (model jed-nowymiarowego przewodzenia ciepła). Analiza wpływu zastosowanego w stanowisku materiału izolacyj-nego na zgodność z założeniami modelu jednowymiarowego przewodzenia ciepła.
  Etap 2: Budowa stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji jednowymiarowego przewodzenia ciepła. Wy-konanie pomiarów (z wykorzystaniem m.in. kamery IR). Wyznaczenie gęstości strumienia ciepła, spraw-dzenie poprawności stosowania modelu analitycznego.

 • Inż.4. Stanowisko laboratoryjne do wizualizacji jednowymiarowego przewodzenia ciepła w prętach i żebrach.

  orientacyjny zakres pracy:
  Etap 1: Budowa w środowisku ANSYS (Fluent) modelu numerycznego analizowanego obiektu (model przewodzenia ciepła w prętach i żebrach). Analiza wymiany ciepła w modelowanym układzie dla wybra-nych kształtów prętów i żeber oraz dla zmiennych różnych właściwości cieplnych materiału żeber/prętów. 
  Etap 2: Budowa stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji rozkładu temperatury w prętach i żebrach. Wykonanie pomiarów (z wykorzystaniem m.in. kamery IR). Sprawdzenie poprawności stosowania modelu analitycznego.

  

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2017/2018

 

 • Mgr 1. Identyfikacja i modelowanie procesów przepływu krwi w wybranym odcinku duże-go naczynia krwionośnego z wykorzystaniem hybrydowego modelu Euler-Lagrange z wy-korzystaniem techniki DDPM (Dense Discrete Phase Model).*

  orientacyjny zakres pracy: 
  Etap 1: Budowa w środowisku ANSYS (Fluent) modelu numerycznego przepływu krwi w wybranym odcinku naczynia krwionośnego (np. aorta). Modelowanie krwi jako płyn newtonowski oraz nienewtonowski. 
  Etap2: Uwzględnienie wielofazowego charakteru krwi (osocze + krwinki białe i czerwone, płytki krwi) w technice wykorzysującej hybrydowy model Euler-Lagrange. Przeprowadzenie symulacji sprawdzających.

  

 • Mgr 2. Identyfikacja i modelowanie procesów wymiany ciepła dla manekina termicznego noworodka umieszczonego w otwartym inkubatorze dla niemowląt.
  orientacyjny zakres pracy: 

  Etap 1: Opracowanie modelu geometrycznego noworodka (dane ze skanu 3D manekina + ich obróbka w oprogramowaniu GeoMagic Design X). Opracowanie modelu numerycznego noworodka i otaczającego powietrza w środowisku ANSYS (Fluent). 

  Etap 2: Wielowariantowe obliczenia symulacyjne (numeryczne) wymiany ciepła w układzie: manekin termiczny – otoczenie.

 


 

Archiwum tematów prac dyplomowych magisterskich i projektów inżynierskich:

rok ak. 2017/18 (pobierz plik PDF) dostęp po zalogowaniu do Platformy Zdalnej Edukacji Pol. Śl.

rok ak. 2016/17 (pobierz plik PDF) dostęp po zalogowaniu do Platformy Zdalnej Edukacji Pol. Śl.

rok ak. 2015/16 (pobierz plik PDF)