Laboratorium Podstaw Spalania zlokalizowane jest w pomieszczeniach A-114, A-117, A-140. Stanowiska badawcze zlokalizowane w laboratorium służą głównie celom dydaktycznym. Możliwe jest również wykorzystanie tych stanowisk w badaniach naukowych, czy podczas realizacji prac dyplomowych.

W Laboratorium Podstaw Spalania realizowane są zajęcia laboratoryjne z takich przedmiotów jak:

 • Paliwa - ich uzdatnianie i spalanie
 • Paliwa i ich spalanie
 • Fuels and combustion
 • Technologie przetwórstwa paliw
 • Ograniczanie emisji gazów
 • Technologie niskoemisyjnego spalania i dopalania
 • Low emission combustion and flue gas control
 • Biopaliwa
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Paliwa i spalanie
 • Niskoemisyjne spalanie i oczyszczanie spalin
 • Podstawy techniki spalania
 • Niskoemisyjne spalanie
 • Źródła emisji
 • Przepływ ciepła i zagrożenia cieplne
 • Biomasa jako odnawialne źródło energii
 • Materiały eksploatacyjne w samochodach
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy/Energy from biomass

będących w planie nauczania kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Biotechnologia.

 

Na dole strony znajduje się regulamin laboratorium oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Laboratorium zostało gruntownie zmodernizowane pod względem budowlanym w roku 2005. Jednocześnie rozpoczęto systematyczną wymianę stanowisk laboratoryjnych oraz wzbogacanie bazy laboratoryjnej o nowe możliwości badawcze.

Wybrane stanowiska będące na wyposażeniu laboratorium 

Stanowisko do wyznaczania normalnej prędkości spalania paliw gazowych

Pomiar oparty o metodę palnika Bunsena mierzona jest wysokość kinetycznego stożka spalania. Pozwala określić wpływ rodzaju gazu palnego i stosunku nadmiaru powietrza na normalną prędkość spalania.

 

Stanowisko do badań procesu rozpylania

Analizowany jest wpływ warunków procesu rozpylania na parametry uzyskanej strugi kropel.

Stanowisko do badań strugi swobodnej

Mierzona jest prędkość w wybranych punktach strugi. Możliwe jest podgrzewanie czynnika wypływającego z dyszy. Wyniki pozwalają na opis matematyczny uzyskanej strugi.

 
 

Stanowisko do badań procesu fluidyzacji

Pozwala na wyznaczenie dolnej krytycznej prędkości fluidyzacji poprzez pomiar spadku ciśnienia ma złożu.

Stanowisko do wyznaczania lepkości paliw ciekłych metodą Hopplera

Wiskozymetr Hopplera w połączeniu z termostatem pozwala na wyznaczenie zależności lepkości cieczy od temperatury.

 

Stanowisko do badań emisji NO i CO podczas spalania gazu
Głównym elementem stanowiska jest przepływowy gazowy podgrzewacz wody. Możliwe jest wykonanie badań pozwalających na sporządzenie bilansu energetycznego podgrzewacza. Analizator spalin będący na wyposażeniu stanowiska pozwala na pomiary składu spalin opuszczających podgrzewacz (m.in. O2, NO, CO).

Stanowisko do badania rozkładu temperatury w płomieniu

Stanowisko umożliwia pomiar temperatury w płomieniu przy wykorzystaniu termoelementu. Badany jest wpływ składu mieszanki na uzyskiwane profile temperatury płomienia.

 
 

Stanowisko do badania procesu rozpylania kropel

Stanowisko przeznaczone do badania rozpylaczy. Umożliwia określenie wpływu m.in. ciśnienia czynnika przed rozpylaczem na wydajność rozpylaczy o różnej konstrukcji.

Stanowisko do wyznaczania temperatury zapłonu paliw stałych

Stanowisko umożliwia wykonywanie pomiarów temperatury zapłonu m.in. węgla kamiennego w oparciu o metodę Kreulena.

 
 

Stanowisko do wyznaczania temperatury zapłonu i palenia paliw ciekłych

Pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem aparatu Marcussona (otwarty tygiel). Możliwe są pomiary dla większości typowych paliw ciekłych.

Stanowisko do badania spalania mieszanek ubogich

Stanowisko pozwala na sprawdzenie, czy podgrzew substratów umożliwia spalanie mieszanki przy większych wartościach stosunku nadmiaru powietrza.

  

Stanowisko do wyznaczania parametrów reologicznych paliw ciekłych

Na stanowisku możliwe jest wyznaczenie parametrów reologicznych cieczy nienewtonowskich. Wykorzystywany jest aparat Rheotest 2 (z wirującym wałkiem wewnętrznym), który w połączeniu z termostatem pozwala na wyznaczenie zależności parametrów reologicznych cieczy od temperatury.

Stanowisko do badania podstawowych własności palnych paliw stałych i ciekłych

Stanowisko pozwala na zapoznanie się z klasycznymi, ale również mniej typowymi paliwami. Sprawdzane są własności palne i fizykochemiczne.

Stanowisko do wyznaczania gęstości i napięcia powierzchniowego paliw ciekłych

Zależność temperaturowa gęstości wyznaczana jest w oparciu o definicję gęstości (pomiar masy i objętości), natomiast współczynnik napięcia powierzchniowego metodą pomiaru maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku. 

Stanowisko do badania stabilności płomienia

Badany jest wpływ średnicy wylotowej oraz różnych rozwiązań konstrukcyjnych końcówki palnika na zakres stabilnej pracy palnika.

Stanowisko do badania spalania pojedynczej kropli paliwa

Stanowisko umożliwia wyznaczenie tzw. stałej spalania w oparciu o pomiar średnicy początkowej kropli i czasu jej całkowitego spalenia.

Zajęcia dydaktyczne w Laboratorium Podstaw Spalania

Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać się z Regulaminem Laboratorium Podstaw Spalania oraz zasadami opracowywania wyników pomiarów. 

 

Poniżej znajduje się zestawienie stanowisk laboratoryjnych wraz z aktualnymi instrukcjami do ćwiczeń. Większość instrukcji jest dostępna również w postaci skryptu. Instrukcje do zajęć prowadzonych w języku angielskim można znaleźć na dole strony.

 

 

Laboratorium Techniki Spalania

praca zbiorowa pod redakcją R.K. Wilka

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

skrypt nr 2243

ISBN 83-88000-83-7

Gliwice 2001 

 

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

 

 • Paliwa (pobierz plik PDF)
 • Gęstość i napięcie powierzchniowe paliw ciekłych (pobierz plik PDF
 • Lepkość paliw ciekłych - wiskozymetr Hopplera (pobierz plik PDF)
 • Lepkość paliw ciekłych - Rheotest (pobierz plik PDF)
 • Analiza techniczna węgla (oznaczanie zawartości wilgoci, popiołu i części lotnych)
 • Struga swobodna (pobierz plik PDF)
 • Rozpylanie - Badanie charakterystyki rozpylacza (wydajność/ciśnienie) (pobierz plik PDF)
 • Fluidyzacja (pobierz plik PDF)
 • Badanie temperatury zapłonu i palenia paliw ciekłych (pobierz plik PDF)
 • Badanie temperatury zapłonu paliw stałych (pobierz plik PDF)
 • Normalna prędkość spalania (pobierz plik PDF)
 • Stabilność płomienia gazowego (pobierz plik PDF)
 • Spalanie kropli paliwa ciekłego (pobierz plik PDF)
 • Temperatura płomienia (pobierz plik PDF)
 • Emisja CO2 podczas spalania gazu (pobierz plik PDF)
 • Dopalanie termiczne mieszanek ubogich (pobierz plik PDF)
 • Emisja NO i CO podczas spalania gazu (pobierz plik PDF)
 • Badanie temperatury samozapłonu paliw ciekłych
 • Modelowanie powstawania związków szkodliwych
 • Podatność przemiałowa węgla
 • Badanie charakterystyki rozpylacza (struktura strugi)
 • Temperatura zapłonu wymuszonego paliw gazowych
 • Dolna granica zapłonu pyłu węglowego
 • Emisja NO i CO podczas spalania oleju
 • Emisja SO2 podczas spalania węgla
 • Emisja sadzy
 • Charakterystyka energetyczno-ekologiczna kotłów rusztowych
 • Wyznaczanie charakterystyki katalizatora
 • Emisja WWA podczas spalania gazu
 • Spalanie stopniowane

Pobierz wszystkie instrukcje 

 

 

Lab manuals

 

Below one can find lab manuals for selected experiments in English

 

Download all manuals