Laboratorium Badawcze Procesów Spalania i Zgazowania Paliw mieści się w kilku pomieszczenia Instytutu: C-17, A-115, A-116, A-141 oraz w części Laboratorium Cieplnych Procesów Wysokotemperaturowych.  W laboratorium prowadzone są prace naukowo-badawcze poświęcone spalaniu paliw gazowych i ciekłych oraz zgazowaniu, odgazowaniu i spalaniu paliw stałych.

 

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą następujące stanowiska:

 

Thermograwimetr Netzsch 409 sprzężony ze spektroskopem podczerwieni FTIR Spectrum 100, umożliwiający badanie procesów termicznej konwersji paliw stałych wraz z analizą gazów powstających podczas procesu.  Badania prowadzi się w zadanym programie temperaturowym oraz kontrolowanej atmosferze.

 

Image  Image

 

Chromatograf gazowy Agilent 6890N skonfigurowany do potrzeb oznaczania gazu z procesu zgazowania oraz oznaczania stężenia WWA.

 

Image  Image

 

 Stanowisko Grain Thermo-Balance (GTB) służy do prowadzenia badań procesu spalania oraz zgazowania cząstek paliwa stałego w zadanej temperaturze i kontrolowanej atmosferze. Stanowisko umożliwia ciągły pomiar ubytku masy próbki w czasie trwania procesu. 

 

Image

 

Stanowisko do charakteryzowania procesu spalania i zgazowania paliw stałych w złożu.  Podczas pomiaru otrzymujemy informacje o rozkładzie temperatury w złożu. Istnieje również możliwość analizy składu gazu.

 

Image  Image

 

Stalowa komora spalania o mocy 200kW chłodzona wodą lub powietrzem umożliwiająca spalanie zarówno paliw ciekłych jak i gazowych

 

Image  Image

 

Stanowisko do badania procesów spalania węgla i biomasy w kotłach małej mocy. Stanowisko  jest wyposażone w odcinek pomiarowy wykonany zgodnie z normą 303-5/2012 umożliwiający wiarygodny pomiar stężeń substancji szkodliwych w spalinach. Istnieje również możliwość aspiracji gazów i pomiaru temperatur w dowolnym punkcie wewnątrz komory spalania.

 

Image  Image

 

 Particle Image Velocimetry (PIV) - optyczna metoda wizualizacji przepływów jest używany do wyznaczania pola prędkości przepływu gazów lub cieczy.

 

Image  Image