Zasady egzaminu dyplomowego po I stopniu studiów

 1. Egzamin rozpocznie się w dniu 27 stycznia 2015 (wtorek). Przy większej liczbie studentów na danej specjalności egzamin będzie kontynuowany w następne dni.
 2. Egzamin odbędzie się w salach wydziałowych, których numery podano w załączniku. Wyjątkiem jest specjalność Energetyka Komunalna, dla której egzamin odbędzie się w Rybniku.
 3. Zostanie zorganizowanych 4 komisji egzaminacyjnych, po jednej dla każdej ze specjalności prowadzonej przez ITC. Dodatkowo piąta komisja będzie egzaminować w poniedziałek, 2 lutego 2015, wszystkich studentów, którzy ze względów losowych nie przystąpili do egzaminu ze swoją specjalnością.
 4. Przewodniczącym trzyosobowej komisji będzie osoba z Zakładu innego niż opiekun specjalności, natomiast jej członkiem musi być opiekun specjalności lub osoba wyznaczona przez opiekuna. Ponadto w skład komisji egzaminacyjnej wejdzie również Sekretarz (jak w przypadku egzaminów dyplomowych dla studentów studiów jednostopniowych).
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student otrzyma na nim 3 pytania wg zasady: jedno z termodynamiki, jedno z przepływu ciepła lub inżynierii procesowej i jedno z przedmiotów specjalnościowych.
 6. Wykaz komisji wraz z listą specjalności i numerem sali, w której odbędzie się egzamin (pobierz plik PDF). Numer komisji jest taki sam jak numer specjalności.

Zasady oceniania oraz obliczania oceny końcowej

 1. Podstawą obliczenia wyniku studiów I stopnia są:
  • ocena średnia z przebiegu studiów
  • ocena projektu inżynierskiego stanowiąca średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku z ocen wystawionych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego projekt inżynierski i jednego recenzenta
  • ocena egzaminu dyplomowego
 2. Końcowy wynik studiów I stopnia stanowi, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, suma 0,5 oceny z przebiegu studiów oraz 0,25 oceny projektu inżynierskiego i 0,25 oceny egzaminu dyplomowego.