Informacja o udziale Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
w programie SOCRATES/ERASMUS

Informacje ogólne

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.

 

ERASMUS to komponent Programu SOCRATES obejmujący szkolnictwo wyższe. Stanowi kontynuację i rozwinięcie realizowanego w latach 1987-1994 w krajach członkowskich Unii Europejskiej Programu o tej samej nazwie.

 

Głównym celem programu ERASMUS jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i krajów stowarzyszonych poprzez:

 • wyjazdy pracowników i studentów
 • wspólne opracowywanie programów nauczania
 • uznawanie studentom okresu studiów odbywanych na uczelni zagranicznej

Dotychczasowe doświadczenia

ERASMUS to program wymiany studentów i kadry naukowej obejmujący szkolnictwo wyższe. Stanowi kontynuację i rozwinięcie realizowanego w latach 1987-1994 w krajach członkowskich Unii Europejskiej Programu o nazwie Socrates/Erasmus.

 

Głównym celem programu ERASMUS jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i krajów stowarzyszonych poprzez:

 • wyjazdy pracowników i studentów w celu zaliczenia semestru (wyjątkowo dwóch)
 • wspólne opracowywanie programów nauczania
 • uznawanie studentom okresu studiów odbywanych na uczelni zagranicznej
 • praktyki studenckie w zakładach przemysłowych i instytutach naukowych za granicą

Dotychczasowe doświadczenia

Nasz Wydział uczestniczy w programie ERASMUS od momentu, w którym Polska przystąpiła do tego programu. W tym czasie na uczelnie zagraniczne wyjechało prawie 200 studentów i 15 doktorantów. Kilkunastu profesorów wygłosiło wykłady na uczelniach Unii Europejskiej. W tej chwili Wydział ma podpisane podpisał umowy o współpracy z 38 uniwersytetami zachodnimi.

 

Zasadą programu jest wymiana ekwiwalentna tj. uczelnia przyjmuje tyle samo gości, ilu wysyła za granicę. W praktyce, równowaga ta rzadko jest zachowana. Niewielu studentów z Europy Zachodniej decyduje się na przyjazd do Polski. W roku 2012/2013 Wydział może wysłać ok. 15 studentów.

 

Dofinansowanie dla studentów i doktorantów wynosi 330-350 €/miesiąc w zalezności od państwa docelowego. Na czas wyjazdu nie wstrzymuje się stypendiów, bowiem zasadą wymiany jest pokrywanie przez ERASMUS różnicy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach. W rzeczywistości stypendia nie pokrywają tych różnic. Dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że przy odrobinie starań, studenci mogą znaleźć sponsorów wspierających wyjazdy.

 

Najłatwiej zorganizować wymianę dyplomantów i doktorantów. Od nich nie wymaga się słuchania wykładów i zdawania egzaminów za granicą. W ten sposób ominąć można wymóg biegłej znajomości języka lokalnego. Naszym stypendystom wystarczy znajomość angielskiego pozwalająca na swobodne porozumiewanie się i napisanie pracy dyplomowej (dyplomanci) lub częściowego sprawozdania z działalności naukowej (doktoranci).

 

Wymiana odbywa się na podstawie bilateralnych umów zawartych pomiędzy uniwersytetami. W praktyce, umowy przygotowywane są przez znających się skądinąd pracowników na zasadzie:

 

Ja wysyłam do Ciebie mego studenta, Ty przysyłasz swojego (jeśli znajdzie się kandydat).

 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora, czas pobytu studenta studiów dziennych na stypendium wynosi maksymalnie 5 m-cy dla pobytów semestralnych i 10 m-cy dla pobytów rocznych. Wymagana jest średnia ocen z ostatniego roku 4 i dobra znajomość języka obcego, udokumentowana zaświadczeniem z ukończenia kursu lub wyciągiem z indeksu. Na Wydziale podobnie przyjmujemy, że czas pobytu powinien wynosić 4 miesiące, średnia 4 winna dotyczyć całych studiów, zaś znajomość języka może być sprawdzona w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Ze względów praktycznch (czytaj finansowych) wyjazd pracownika na stypendium Socratesa winien być łączony z innym wyjazdem. Minimalny czas pobytu to 5 dni. W ciągu tego okresu wymagane jest wygłoszenie minimum 5 godzin wykładów dla studentów i/lub doktorantów. Dofinansowanie do wyjazdu pracownika wynosi 110 EUR/dzień.

Plany na przyszłość

Program ERASMUS funkcjonuje już od wielu lat i jest jedynym uniwersalnym programem wymiany studentów w Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że Polska nie może być beneficjentam programów pomocowych typu TEMPUS. Tak więc ERASMUS stanowi praktycznie jedyną drogę wymiany studentów i pracowników dydaktycznych.

 

ERASMUS przewiduje wiele pól współdziałania pobierz Załącznik 1 w pliku PDF.

Proponuję jednak, że by skupić się na razie dwóch działaniach:

 • wymiana dyplomantów i doktorantów
 • wymiana krótkich wizyt wykładowców

Aby skorzystać z finansowania przez program ERASMUS należy:

 • Nawiązać kontakt z partnerem europejskim. Uczelnie Unii Europejskiej uczestniczą od dawna w tym programie, więc nie trzeba na ogół tłumaczyć zasad Erasmusa. Dobrze jest jednak podkreślić, że nie jest wymagane żadne finansowanie ze strony przyjmującego uniwersytetu. Należy ustalić zakres współpracy (czy posyłamy doktoranta czy studenta, jaka jest tematyka współpracy itp.). Ustalenia te nie są jednak niewzruszone, mogą być one modyfikowane, nawet w ostatniej chwili. Należy podkreślić, że działania Wydziału w ramach programu ERASMUS są praktycznie wolne od biurokratycznej mitręgi. Pod tym względem ERASMUS stanowi chlubny wyjątek wśród innych programów Unii Europejskiej.
 • Przesłać mu wstępnie wypełnioną umowę bez podpisu naszego Rektora (formularz umowy należy pobrać z  Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej). Wypełnione muszą być:
  • Czas obowiązywania umowy. Zaleca się podpisywanie umów wieloletnich (zwykle 3 letnich)
  • Ostatnia rubryka w pierwszej tabelce. Tam należy wpisać dane osoby nawiązującej kontakt
  • Tabelki OM/S i OM/T. Potrzebne kody przedmiotów to:
   • 06.1 Mechanical Engineering
   • 07.2 Environmental Engineering, Ecology
 • Strona zachodnia wypełnia lewą stronę ostatniej tabelki na drugiej stronie wniosku wstawiając dane instytucji i oficjalnego reprezentanta (rektora) wraz z jego podpisem.
 • Wypełnione i podpisane przez stronę zachodnią DWA egzemplarze umowy należy dostarczyć Pani Joasi Denkowskiej z Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej (tel. 1753, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Resztę formalności załatwia Pani Joasia.
 • Dla przyspieszenia całej procedury można umowę przesyłać faksem lub pocztą elektroniczną. W tym przypadku algorytm postępowania jest następujący:
  • Przesyłamy faksem lub pocztą elektroniczną (jako dołączony plik) wypełnioną przez nas umowę, prosząc adresata o sporządzenie dwóch kopii umowy na zwykłym papierze. Obie kopie powinien podpisać reprezentant uczelni zachodniej.
  • Po przefaksowaniu podpisanej umowy do nas, partner powinien przesłać oba egzemplarze (oryginały) zwykłym listem do nas.
  • Po podpisaniu przez naszego rektora, jeden egzemplarz umowy wraca do partnera zachodniego.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt ze mną (tel. 10-25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Służę wszelką możliwą pomocą. Bardzo proszę o powiadomienie mnie o wyniku podjętych działań.
 • Podpisując umowę należy się liczyć z przywilejem opieki naukowej nad studentem zagranicznym (dyplomantem), który w ramach programu Erasmus przyjedzie do Gliwic. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie zdarza się to często. Trzeba podkreślić, że całą obsługę administracyjną pobytu studenów zagranicznych na naszej uczelni załatwia Dział Współpracy z Zagranicą. Ten aspekt organizacji pobytu nie obciąża więc pracownika. 
Andrzej J. Nowak
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus