Aktualności

 

ogloszenie_18022021.jpg

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DOKTORANT STYPENDYSTA W RAMACH PROJEKTU NCN – konkurs OPUS 14

Nazwa Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – Gliwice

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

 1. Ukończone studia inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub Energetyka.
 2. Status studenta studiów dziennych.
 3. Znajomość programu ANSYS Fluent i umiejętność realizacji obliczeń maszyn wirujących w tym oprogramowaniu z wykorzystaniem takich technik jak: dynamic mesh, sliding mesh i overset mesh.
 4. Podstawowa znajomość jednego z wymienionych języków programowania: fortran, C/C++, Matlab, Octave.
 5. Podstawowa znajomość techniki funkcji użytkownika (UDF – User Defined Functions) w programie ANSYS Fluent.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona stosownym certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) .
 7. W przypadku Kandydatów obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego potwierdzona publikacjami w tym języku oraz publiczną prezentacją prac.

 

 

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań projektu NCN OPUS (nr rej. 2017/27/B/ST8/02298, Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych). Do zadań będzie należało między innymi:

 • Rozwijanie metodologii redukcji wymiarowości modeli matematycznych (MOR – Model Order Reduction) turbin wiatrowych.
 • Badanie dokładności Analysis of the accuracy of different methodologies of generation of the reduced order models.
 • Rozwijanie dwu- i trójwymiarowych modeli numerycznych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu (VAWT). Rozważane będą turbiny działające w oparciu o siłę nośną oraz opór aerodynamiczny.
 • Analysis, promocja i publikacja wyników projektu.

 

 

 

Termin składania ofert: 24 luty 2021

Dodatkowe informacje:

 • Życiorys i kopia dyplomu uzyskania tytuł zawodowy inżyniera lub kopia protokołu z egzaminu inżynierskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub energetyki. Na życiorysie należy dopisać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • Informacje o ukończonych praktykach, szkoleniach i kursach oraz posiadanych certyfikatach;
 • List motywacyjny (1/2 strony formatu A4);
 • Aktualny adres e-mailowy.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana  Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 24 lutego 2019.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu  dr hab. inż. Zbigniew Buliński.

 

Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski
konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji
procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie
zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury
konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich
autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można
przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2020
a 31 grudnia 2020. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac:
28.02.2021. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na
stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.

konkurs_2020.jpg

frostwave_logo.png 

W dniu 1 października 2020 roku rozpoczęto realizację projektu FrostWave w Katedrze Techniki Cieplnej (www.itc.polsl.pl).

Projekt pt. Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich otrzymał dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu FrostWave jest opracowanie nowatorskiej liofilizatora wspieranego przez mikrofalowy system grzewczy w celu ograniczenia marnotrawienia żywności i energooszczędnego przechowywania żywności w nowych łańcuchach wartości żywności.

 

Projekt będzie realizowany od 01/10/2021 do 01/10/2023 przez Konsorcjum Przemysłowo-Naukowe reprezentowane przez:

- Politechnika Śląska - Promotor Projektu

- Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii - partner naukowy

- SINTEF - partner naukowy

- FrostX - partner przemysłowy

 

Całkowity koszt projektu to 7 155 825,60 PLN, a dofinansowanie z Norwegii jest równe 6 571 720,35 PLN. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr NOR/POLNOR/FrostWave/0029/2019-00.

 

NorwayGrants_white_background_with_safe_zone.png

 1 października 2020 roku w Katedrze Techniki Cieplnej rozpoczęto realizację projektu ENTHRAL.
Projekt ENTHRAL - non-invasivE iN-vivo assessmenT Human aRtery wALls (Bezinwazyjne wyznaczanie sztywności
ścian tętnic człowieka in vivo) otrzymał finansowanie w ramach konkursu GRIEG ogłoszonego przez Narodowe
Centrum Nauki a finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu
„Badania”. Celem programu jest rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy
badawczej, podnoszenie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wspieranie rozwoju młodych
naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.

 

O Projekcie:
Zesztywnienie ścian naczyń krwionośnych jest przede wszystkim rezultatem procesu starzenia się organizmu. W jego
wyniku powiększa się średnica dużych arterii i grubość ich ścianek. Pomiar sztywności systemu tętniczego jest
wartościowym wskaźnikiem używanym przez kardiologów w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego.
Celem projektu jest opracowanie bezinwazyjnej techniki pomiaru lokalnej sztywności ścian naczyń tętniczych. W
pierwszym etapie metoda testowana jest na specjalnie skonstruowanej instalacji (fantomie). Finalnym etapem
projektu będzie wykonanie eksperymentu medycznego, w którym przy pomocy skanera USG mierzone będą
odkształcenia ścian tętnicy szyjnej pod wpływem cyklicznych zmian ciśnienia wywołanych skurczem mięśnia
sercowego. Z tych deformacji wyznaczona będzie sztywność ścian tętnicy.

 

Projekt realizowany będzie od 1.10.2021 do 31.09.2023 przez konsorcjum naukowo-medyczne w składzie:
- Politechnika Śląską - Promotor (Lider) projektu
- Norwegian University of Science and Technology – Partner norweski
- Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach – Partner medyczny projektu

 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki, członek koresp. PAN. Kierownikiem zespołu
norweskiego jest prof. Leif Rune Hellevik, zespołem gliwickiego szpitala kieruje kardiolog dr n. med. Adam Golda.
W Politechnice Śląskiej projekt będzie realizowany przez zespół Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab
Katedry Techniki Cieplnej. Głównymi wykonawcami i koordynatorami pakietów roboczych WP1 i WP2 będą
członkowie tego zespołu – dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ oraz dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, prof. PŚ.
Ponadto w projekcie wezmą udział pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej, m.in. prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
(Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej) oraz dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ (Katedra Biomechatroniki)
wraz z zespołami.
Budżet projektu finansuje trzyletnie stypendia dla dwóch polskich doktorantów i etat jednego pracownika
naukowego (postdoc).
Projekt realizowany będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr UMO-2019/34/H/ST8/00624.